Stroom- en gasonderbrekingen

In 2016 blijft het kwaliteitsniveau van de distributienetten elektriciteit en aardgas op hoog niveau. De belangrijkste cijfers staan in een
infografiek.

Hoeveel minuten zit een gezin en bedrijf in Vlaanderen gemiddeld zonder stroom?

Deze cijfers worden één keer per jaar geactualiseerd.

Vlaanderen houdt in 2016 een goed kwaliteitsniveau aan van de distributienetten,  zowel wat betreft de onderbrekingen als voor de kwaliteit van de geleverde spanning.

Een distributienetgebruiker op het Vlaamse distributienet had in 2016 gemiddeld 20 minuten en 11 seconden geen elektriciteit als gevolg van incidenten. Dit is een status quo tegenover 2015.

De frequentie van de onderbrekingen is 0,4. Een Vlaamse klant wordt gemiddeld eens in de 2,5 jaar door een ongeplande stroomonderbreking getroffen.

Belangrijkste oorzaken van onbeschikbaarheid zijn: 

  • defecten op kabels
  • kabelbreuken veroorzaakt door derden (bijvoorbeeld aannemers) 

De kwaliteit van het elektriciteitsdistributienet en het plaatselijk vervoernet ligt in Vlaanderen op een vergelijkbaar hoog niveau in vergelijking met de ons omringende landen. We stellen vast dat de netgebruikers beter inzicht krijgen in de oorzaken en verwachte duur van storingen via de websites van Infrax en Eandis. De netbeheerders nemen ook initiatieven om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de netten te waarborgen door onderhoud en investeringen.

De kwaliteit van de heraanleg na werken van de netbeheerder in de straat en de kwaliteit van uitvoering bij werken aan de aansluiting blijven de meest voorkomende klachten ondanks de aandacht die zij er aan besteden. Dit blijft een aandachtspunt. 

  • Per 100.000 klanten heeft Eandis 447 klachten
  • Per 100.000 klanten heeft Infrax 292 klachten

Rapporten van voorbije jaren:

Hoeveel minuten zit een gezin en bedrijf in Vlaanderen gemiddeld zonder aardgas?

Deze cijfers worden één keer per jaar geactualiseerd.

De Vlaamse aardgasdistributienetbeheerders hebben in 2016 het hoge technische kwaliteitsniveau wat betreft de beschikbaarheid, de samenstelling en de druk van het verdeelde aardgas gehandhaafd.

De onbeschikbaarheid is vooral te wijten aan werken aan de gasmeter of aan de dienstleiding volgens de planning van de aardgasdistributienetbeheerder.
Deze noodzakelijke onbeschikbaarheid heeft normaal geen al te grote impact op het gebruikerscomfort. De werken worden op voorhand aangekondigd en/of gebeuren in overleg met de eindafnemers.
De theoretisch gemiddelde onbeschikbaarheid per afnemer in 2016 was 4 min. 31 sec (4 min. 4 sec in 2015). De onbeschikbaarheid ligt in lijn met de cijfers uit het buitenland.

Klanten klagen nog altijd vooral over de kwaliteit van de door de aardgasdistributienetbeheerder (of zijn aannemer) uitgevoerde werken. Dit blijft een zeer belangrijk aandachtspunt met het oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de klant. 

  • Per 100.000 klanten heeft Eandis 392 klachten
  • Per 100.000 klanten heeft Infrax 299 klachten

Rapporten van voorbije jaren:

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700