Steuncertificaten groene stroom

Omdat bepaalde technologieën om hernieuwbare energiebronnen in te zetten voor elektriciteitsproductie voorlopig nog duurder zijn dan klassieke energiebronnen ondersteunt de Vlaamse regering de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen via het systeem van de steuncertificaten groene stroom (GSC).

Dit systeem bestaat uit 2 delen:

 • Enerzijds krijgen producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind , biomassa (bv. vergisting van groente-, fruit- en tuinafval, vergisting van mest of slib of verbranding van houtafval), waterkracht, … GSC’s van de VREG
 • Anderzijds moeten toegangshouders die geregistreerd staan in het toegangsregister van een elektriciteitsdistributienetbeheerder, een beheerder van een gesloten distributienet, de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit of beheerder van het transmissienet, op een afnamepunt in het Vlaamse Gewest, een bepaald aantal GSC’s (het quotum) inleveren bij de VREG. Voor de meeste afnamepunten is de elektriciteitsleverancier op het afnamepunt ook de toegangshouder.

Toekenning

Een steuncertificaat groene stroom bewijst dat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit in Vlaanderen werd opgewekt uit een hernieuwbare energiebron. GSC’s bestaan enkel virtueel en worden geregistreerd in de online handelsdatabank van de VREG. De producent kan zijn GSC’s verkopen aan elektriciteitsleveranciers-toegangshouders of aan derden (bijvoorbeeld aan handelaars in steuncertificaten). Zij moeten immers aan hun quotumverplichting voldoen. Als de producent zelf ook elektriciteitsleverancier-toegangshouder is, kan hij de GSC’s gebruiken voor zijn certificatenverplichting.

GSC’s worden door de VREG toegekend voor de productie van elektriciteit uit:

 • zonne-energie
 • windenergie
 • waterkracht
 • getijdenenergie (via eb en vloed)
 • golfslagenergie
 • aardwarmte of geothermie (via warmtereservoirs diep in de grond)
 • biogas(via de vergisting van organisch materiaal)
 • stortgas (via methaan en koolstofdioxide)
 • rioolwaterzuiveringsgas (via gassen die vrijkomen bij de zuivering)
 • biomassa (via het biologisch afbreken van materiaal)

In Vlaanderen zijn windenergie, zonne-energie, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biomassa de meest gebruikte hernieuwbare energiebronnen.

De aanvraag voor steuncertificaten groene stroom richt u tot het Vlaams Energie-Agentschap. Meer informatie over de aanvraag.

Quotumverplichting groene stroom

Elke elektriciteitsleverancier- toegangshouder actief in Vlaanderen moet voldoen aan de jaarlijkse certificatenverplichting groene stroom (‘quotumverplichting groene stroom’). Hij doet dit door jaarlijks voor 31 maart van het jaar n+1 een aantal groenestroomcertificaten in te dienen bij de VREG.

Het aantal in te dienen certificaten wordt berekend door de VREG op basis van de totale hoeveelheid elektriciteit (in MWh) die in een bepaald kalenderjaar n werd afgenomen op de afnamepunten in het Vlaamse Gewest waarop de betrokken partij geregistreerd stond als toegangshouder, vermenigvuldigd met het quotumpercentage. Het quotumpercentage voor het voorbije jaar en de komende jaren is gelijk aan:

 • Elektriciteitsafnames in 2016: 23%
 • Elektriciteitsafnames in 2017: 20,5%
 • Elektriciteitsafnames in 2018 en daarna: 21,5% Meer uitleg over de certificatenverplichting is te vinden in art. 7.1.10. van het Energiedecreet en in de jaarlijkse mededeling van de VREG rond de quotumberekening en indieningsprocedure.

Zie MEDE-2018-01

Aanvaardbaarheid van steuncertificaten groene stroom

Niet alle steuncertificaten groene stroom zijn geldig om te voldoen aan de certificatenverplichting. Enkel steuncertificaten groene stroom die werden uitgereikt door de VREG worden aanvaard.
Steuncertificaten groene stroom die werden uitgereikt voor de productie van elektriciteit uit bepaalde afvalstoffen (oa. afvalstoffen die op een hoogwaardigere manier kunnen gerecycleerd of verwerkt worden) worden ook niet aanvaard voor de certificatenverplichting.

Ook steuncertificaten groene stroom die worden uitgereikt voor elektriciteitsproductie in het buitenland, Wallonië of het Brusselse Gewest of door de CREG kunnen niet worden ingeleverd om te voldoen aan de certificatenverplichting in het Vlaams Gewest.

Steuncertificaten groene stroom kunnen worden ingeleverd in het kader van de certificatenverplichting tot tien jaar na de toekenning ervan.

Administratieve boete

Tabel: Administratieve boete per ontbrekend certificaat (euro)

Als een toegangshouder het juiste aantal steuncertificaten groene stroom indient, voldoet hij aan zijn certificatenverplichting. Als hij te weinig steuncertificaten inlevert, zal hij per ontbrekend certificaat een administratieve boete moeten betalen. Voor alle groenestroomcertificatenverplichtingen vanaf indieningsronde 2014 bedraagt de boete 100 euro. De administratieve boetes worden gestort in het Energiefonds. Dit fonds wordt onder meer gebruikt voor het beleid inzake het rationeel energiegebruik, de ondersteuning van warmte-krachtkoppeling en van hernieuwbare energiebronnen en de flexibele mechanismen van het protocol van Kyoto.

Datum inleveringsronde

Boete per ontbrekend certificaat (euro)

Tot en met 31/03/2012

125

Op 31/03/2013

118

Na 31/03/2013

100

De boeteprijs is bepaald in artikel 13.3.5, §1van het Energiedecreet.

Rechtsgrond

De decretale basis voor het systeem van de steuncertificaten groene stroom werd vastgelegd in de artikelen 7.1.1 tot en met 7.1.14 van het Energiedecreet. De administratieve boete bij overtreding van de certificatenverplichting staat beschreven in artikel 13.3.5 van het Energiedecreet. Verdere uitvoeringsregels zijn bepaald in het Energiebesluit.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700