Simulator digitale meter

Simulator digitale meter

De simulator digitale meter is enkel voor zonnepaneleninstallaties die gekeurd zijn voor eind 2020.

Achtergrond en context

De huidige zogenaamde klassieke Ferrarismeter draait terug als u meer elektriciteit opwekt dan u verbruikt. Voor het gebruik van het net betalen prosumenten het prosumententarief . De digitale elektriciteitsmeter die sinds 1 juli 2019 wordt geplaatst, meet apart hoeveel elektriciteit u van het net afneemt en hoeveel u erop injecteert. Als prosument kan u vanaf de plaatsing kiezen voor een afrekening van de nettarieven op basis van werkelijke afname. De nettarieven die u dan betaalt, kunnen hoger of lager liggen dan het prosumententarief. Dit verschil schat onze simulator in.

De Vlaamse regering wil prosumenten de keuze laten: de bestaande regeling met het prosumententarief voor maximaal 15 jaar of nettarieven betalen op basis van werkelijke afname. Wij gaan niet akkoord met deze bepaling in het decreet, maar we beslisten wel over een overgangsperiode waardoor er een keuze is tot eind 2020.

Let op, onze simulator geeft de situatie weer als u al zonnepanelen hebt of als u er wil plaatsen voor eind 2020. Onze simulator is niet geschikt voor gezinnen die zonnepanelen willen plaatsen in 2021 en de simulator houdt geen rekening met de invoering van een capaciteitstarief vanaf 2022.

Wij bekijken intern of wij een nieuwe simulator gaan bouwen. Wij gaan u alleszins in de toekomst uitgebreid en op maat informeren over de impact.

Wat doet de simulator?

Als u al zonnepanelen heeft, geeft de simulator u een inschatting of u met een afrekening van uw nettarieven op basis van werkelijke afname meer of minder zal betalen dan met het  prosumententarief .

Als u overweegt zonnepanelen te plaatsen voor eind 2020, toont de simulator de besparing op uw jaarlijkse elektriciteitsfactuur en dit zowel voor de situatie met het prosumententarief als de situatie waarbij u nettarieven zou betalen op basis van uw werkelijke afname.

Let op, onze simulator is niet geschikt voor gezinnen die zonnepanelen willen plaatsen in 2021 en de simulator houdt geen rekening met de invoering van een capaciteitstarief vanaf 2022.

De simulator geeft een inschatting van de zelfconsumptie voor zowel bestaande prosumenten als mensen die zonnepanelen overwegen.

Zelfconsumptie of direct verbruik = de hoeveelheid elektriciteit die u onmiddellijk zelf verbruikt op het moment dat uw zonnepanelen elektriciteit opwekken. Hoe meer zelfconsumptie, hoe minder elektriciteit u van het distributienet afneemt en hoe minder distributiekosten u betaalt.

Naast ondersteuning voor een elektrische boiler, warmtepomp of thuisbatterij kan u ook de impact van een geoptimaliseerde aansturing ervan zien.

Veelgestelde vragen over de Simulator digitale meter voor zonnepaneleneigenaars

De simulator is uitgebreid met een thuisbatterij? Wat is een thuisbatterij en wat berekent de simulator?

Met een thuisbatterij kan u uw eigen geproduceerde zonne-energie opslaan en op een later tijdstip gebruiken wanneer uw zonnepanelen onvoldoende elektriciteit produceren. Als u overweegt een batterij te plaatsen, schatten we uw zelfconsumptie in op basis van de capaciteit (in kWh) en maximale ontlaaddiepte van uw batterij.

Waarom neemt het jaarverbruik toe in geval van een thuisbatterij?

Als een thuisbatterij toegevoegd wordt als opslagtechniek verhoogt dit het jaarlijks verbruik. Dit komt omdat de thuisbatterij omzettingsverliezen kent. Deze verliezen zijn technologie afhankelijk en kunnen oplopen tot meer dan 15% van de energie die opgeslagen wordt. De betere thuisbatterijen hebben een systeemefficiëntie rond 90%.

De simulator is uitgebreid met een warmtepomp. Wat doet een warmtepomp en wat berekent de simulator?

De simulator schat de impact van een bestaande of te plaatsen warmtepomp op uw zelfconsumptie in.

Een warmtepomp is een toestel dat warmte uit de omgeving haalt en afgeeft in de woning en aan uw sanitair water. Het is ideaal voor een goed geïsoleerde woning met vloer- of muurverwarming. Een warmtepomp is beter voor het milieu en vermindert de CO2-uitstoot. Terwijl de meeste verwarmingssystemen volledig op (fossiele) brandstof of elektriciteit draaien, haalt een warmtepomp tot 70 à 80% van haar energie uit de bodem, het grondwater of de lucht.

Omwille van de complexiteit om de warmtebehoefte van een woning te bepalen en de werking van een warmtepomp te simuleren, werken we met een aantal vooraf bepaalde scenario’s, zowel wat betreft het type warmtepomp als de parameters van de woning. We raden aan om, indien beschikbaar, uw EPB-aangifte en/of offerte van uw warmtepomp bij de hand te hebben zodat u de meest passende parameters kan kiezen. Ook als u de investering in een warmtepomp overweegt, geven we een inschatting van de impact op uw zelfconsumptie. We gaan er in de simulator van uit dat de warmtepomp ook gebruikt wordt om het sanitaire water op te warmen. Situaties waar dit niet het geval is worden niet ondersteund.

We hebben het type warmtepomp, het vermogen (in kW) en het boilervolume (in liter) ervan nodig en ook de manier waarop deze wordt aangestuurd. De volgende types van warmtepompen worden ondersteund:

 • Lucht/water warmtepompen gebruiken de buitenlucht als energiebron en bestaan typisch uit een buitenunit waar de warmte onttrokken wordt en een binnenunit waar de warmte afgegeven wordt.
 • Bodem/water warmtepompen gebruiken aardwarmte die via een warmtewisselaar naar een mengsel van antivriesmiddel en water (glycolwater) overgedragen wordt.
 • Water/water warmtepompen creëren de verwarmingswarmte uit het grondwater, dat ook midden in de winter nog een temperatuur van +7 °C tot 12 °C heeft.

Betreft de manier van aansturen van de warmtepomp onderscheiden we de volgende vier mogelijkheden. Het is aan te raden met de installateur of leverancier contact op te nemen om te kijken wat uw mogelijkheden zijn:

 1. Temperatuur gestuurd: dit is de standaardmethode waarbij de warmtepomp aangestuurd wordt op basis van ruimte- en watertemperatuur.
 2. Timer gestuurd: de meeste warmtepompen ondersteunen het instellen van een tijdsvenster voor de warmwaterproductie waarbij bijvoorbeeld een moment gekozen kan worden wanneer er vermoedelijk productie van de zonnepanelen is. Deze methode heeft al een merkbaar positieve invloed op de zelfconsumptie.
 3. Surplus regeling ON/OFF: dit is een zon-geoptimaliseerde aansturing waarbij de warmtepomp aangeschakeld wordt op momenten dat zonne-productie boven een bepaalde drempelwaarde komt. Deze methode is optimaler dan een timer sturing omdat er zoveel mogelijk zonne-energie gebruikt wordt. Deze methode vereist een zogenaamd energiemanagementsysteem wat in veel gevallen gekoppeld kan worden met de gebruikerspoort van de digitale meter .
 4. Surplus regeling continu: dit is de meest optimale methode waarbij bijna alle opgewekte zonnestroom door de warmtepomp opgenomen wordt. Het is een variant van een surplus ON/OFF systeem dat met heel lage drempelwaardes kan werken. Naast een energiemanagementsysteem vereist dit dat de compressor van de warmtepomp traploos kan aangestuurd worden.

Waarom wijkt mijn verbruik in de resultaten af van mijn ingegeven verbruik wanneer ik een bestaande warmtepomp (voor alle mogelijke aansturingen) of elektrische warmwaterboiler (enkel bij surplus regeling) aan de simulatie toevoeg?

Dit heeft te maken met de implementatiemethode van de simulator. Omdat het in uw situatie om bestaande systemen gaat, moet het verbruik ervan afgesplitst worden van het andere verbruik van de woning. Na de afsplitsing wordt voor de techniek in kwestie (boiler of warmtepomp ) een gedetailleerd verbruiksprofiel voor een volledig jaar opgesteld. De totale energie van dit gedetailleerde profiel is afhankelijk van de opgegeven parameters en kan daardoor licht afwijken van het initieel geschatte deel dat afgesplitst werd.

Het uiteindelijke jaarverbruik is de som van het gedetailleerde verbruiksprofiel van de techniek in kwestie en het initieel afgesplitste algemeen verbruiksprofiel. Als de afwijking meer dan 30% is, zal de simulator dit melden en wordt er aangeraden om de input parameters opnieuw te bekijken of aan te passen om zo een betere overeenstemming met de werkelijke situatie te krijgen.

De simulator is uitgebreid met een elektrische warmwaterboiler en een warmtepompboiler. Wat is de functie van deze toestellen en wat berekent de simulator?

 • Als u voor het opwarmen van uw sanitair warm water een elektrische warmwaterboiler heeft of u overweegt om er één aan te kopen, kan u de impact ervan op uw zelfconsumptie door de simulator laten inschatten. Een warmwaterboiler verwarmt uw sanitair water. Een boiler is in zijn meest eenvoudige vorm, een goed geïsoleerd voorraadvat waarin een bepaalde hoeveelheid leidingwater wordt opgeslagen en op temperatuur wordt gehouden door een elektrische weerstand.
 • Ook een warmtepompboiler wordt ondersteund. Bij een warmtepompboiler wordt het water niet door een weerstand opgewarmd maar door een kleine warmtepomp . Hierbij wordt de warmte uit de binnenlucht of de buitenlucht onttrokken waardoor er een hoger rendement is. Voor elke kWh elektriciteit kan tot 3,5 kWh aan warmte geproduceerd worden. Een warmtepompboiler is dus energiezuiniger dan een gewone elektrische boiler en heeft meestal ook een aantal ingebouwde mogelijkheden om slim aangestuurd te worden (bv. timer of koppeling met PV omvormer).

Betreft de manier van aansturen van de boiler onderscheiden we de volgende vier mogelijkheden. Het is aan te raden met de installateur of leverancier contact op te nemen om te kijken wat uw mogelijkheden zijn:

 1. Temperatuur gestuurd: dit is de standaardmethode waarbij de boiler aangestuurd wordt op basis van watertemperatuur.
 2. Timer gestuurd: de meeste boilers ondersteunen het instellen van een tijdsvenster voor de warmwaterproductie waarbij bijvoorbeeld een moment gekozen kan worden wanneer er vermoedelijk productie van de zonnepanelen is. Deze methode heeft al een merkbaar positieve invloed op de zelfconsumptie.
 3. Surplus regeling ON/OFF: dit is een zon-geoptimaliseerde aansturing waarbij de boiler aangeschakeld wordt op momenten dat zonne-productie boven een bepaalde drempelwaarde komt. Deze methode is optimaler dan een timer sturing omdat er zoveel mogelijk zonne-energie gebruikt wordt. Deze methode vereist een zogenaamd energiemanagementsysteem wat in veel gevallen gekoppeld kan worden met de gebruikerspoort van de digitale meter .
 4. Surplus regeling continu: dit is de meest optimale methode waarbij bijna alle opgewekte zonnestroom door de boiler opgenomen wordt. Het is een variant van een surplus ON/OFF systeem dat met heel lage drempelwaardes kan werken.

De simulator schat de impact van een bestaande of te plaatsen elektrische warmwaterboiler of warmtepompboiler op uw zelfconsumptie in. We hebben het vermogen (in kW) en het volume (in liter) van uw boiler nodig en ook de manier waarop deze wordt aangestuurd. Merk op dat u door de wijze van aansturing sterke verbeteringen in uw % zelfconsumptie kan bereiken.

Wat betekenen de meldingen dat in geval van een bestaande elektrische boiler of warmtepompboiler het opgegeven jaarverbruik of nettoverbruik vermoedelijk te laag is voor de gekozen configuratie?

Technieken zoals een elektrische boiler of warmtepomp vertegenwoordigen een significant stuk van het totale jaarverbruik. De simulator berekent voor deze technieken een geschat verbruik op basis van de inputparameters. Als blijkt dat de berekende schatting te groot is in verhouding met het opgegeven jaarverbruik (opbrengst zonnepanelen + nettoverbruik in geval van bestaande zonnepanelen) wordt deze melding weergegeven. Het is aan te raden om de inputparameters opnieuw te bekijken en eventueel aan te passen.