Schade aan mijn aansluiting

Verdere behandeling van uw dossier en eventuele schadevergoeding

Behandeling dossier

Uw netbeheerder zal nagaan of er een fout is gebeurd en indien nodig zijn verzekeraar op de hoogte brengen. U kunt een exemplaar van zijn verslag opvragen.
Als uw netbeheerder vaststelt dat de schade werd veroorzaakt door een derde zal hij u doorverwijzen naar deze derde, tenzij het over een andere netbeheerder gaat. In dat geval zal uw netbeheerder het dossier zelf verder afhandelen en u eventueel vergoeden volgens de bepalingen in het aansluitingsreglement. U kunt dit reglement opvragen bij uw netbeheerder of raadplegen op zijn website.

Schadevergoeding

De schadevergoeding voor fouten die veroorzaakt zijn door de netbeheerder wordt geregeld in het aansluitingsreglement. Dit zijn de belangrijkste principes wat betreft aansprakelijkheid:

  • Een netbeheerder betaalt enkel een schadevergoeding aan huishoudelijke verbruikers (=contract op privénaam voor een woning waar uw domicilie is) als er rechtstreekse, materiële schade is als gevolg van een fout van de netbeheerder.
  • Onrechtstreekse schade (bv. inkomensverlies, winstderving...) of immateriële schade (bv. commerciële schade) in het kader van een professionele activiteit wordt slechts vergoed als de energielevering meer dan 4 uur onderbroken werd. Die onderbreking moet het rechtstreekse gevolg zijn van een fout door de netbeheerder. Er wordt in dat geval een forfaitaire schadevergoeding uitbetaald van 100 euro per benadeelde netgebruiker.
  • Schade als gevolg van wisselingen in het spanningsniveau of de spanningsfrequentie die binnen de aanvaardbare marges ligt (bv. NBN EN 50160) en schade die veroorzaakt wordt door derden (bv. een aannemer die een leiding beschadigt) komt niet in aanmerking voor een schadevergoeding.
  • De huishoudelijke afnemer (=contract op privénaam voor een woning waar uw domicilie is) heeft wel recht op een schadevergoeding van de netbeheerder voor schade aan goederen, wanneer bijvoorbeeld huishoudtoestellen beschadigd raken als gevolg van een stroomstoot buiten de aanvaardbare marges, veroorzaakt door een fout van de netbeheerder. Bij een zware fout of nalatigheid van de netbeheerder heeft de afnemer recht op een volledige schadevergoeding van de netbeheerder. Hetzelfde geldt voor een gewone fout of nalatigheid, maar in dit geval zal de afnemer zelf een franchise van 250 euro moeten betalen.
  • Schade aan zaken die gebruikt worden voor andere dan privédoeleinden wordt als volgt vergoed: bij een zware fout of nalatigheid van de netbeheerder heeft de afnemer recht op een volledige schadevergoeding vanwege de netbeheerder. Bij een gewone fout of nalatigheid is de aansprakelijkheid van de netbeheerder beperkt tot een forfaitair bedrag en zal de afnemer zelf een franchise van 250 euro moeten betalen. De berekening van het forfaitaire bedrag is opgenomen in de aansluitingsreglementen die u kunt raadplegen op de website van uw netbeheerder.