Rapportering leveranciers per maand

In- en uitstroom van klanten

We vragen alle leveranciers om te rapporteren over de in- en uitstroom van klanten. Op basis hiervan stellen we statistieken op zoals de switchindicator. Deze verhogen de transparantie van de markt en ondersteunen de interne werking.

Elektriciteits- en aardgascontracten

Deze rapportering laat ons toe om de marktransparantie te verhogen. We bieden een objectieve vergelijking van alle energiecontracten op onze website, de V-test® en we monitoren de elektriciteits- en aardgasprijzen. We hebben een V-test® voor gezinnen en één voor kleine professionele verbruikers van elektriciteit en/of aardgas.

De bevraging gaat over de contracten die de energieleveranciers aanbieden aan huishoudelijke en kleine professionele elektriciteits- en aardgasafnemers in het Vlaams gewest.

WIE?

  • De leveranciers die elektriciteits- en/of aardgascontracten aanbieden op de Vlaamse markt voor huishoudelijke afnemers moeten over deze contracten rapporteren;
  • De leveranciers die elektriciteits- en/of aardgascontracten aanbieden op de Vlaamse markt voor kleine professionele afnemers moeten hierover ook rapporteren.

Kleine professionele elektriciteitsafnemers worden gedefinieerd als jaargemeten professionele elektriciteitsafnemers op laagspanning met een aansluitingsvermogen kleiner dan 56 kVA .

Kleine professionele aardgasafnemers worden gedefinieerd als professionele jaargemeten aardgasafnemers met een lage drukaansluiting.

WAT?

De contractgegevens die moeten gerapporteerd worden voor de update van maand M zijn de gegevens die geldig zijn voor een particuliere of kleine professionele afnemer die in maand M een contract ondertekent waarvoor de levering start in maand M+2. Bijvoorbeeld: de gegevens voor de update van juli (deadline begin juli, zie ‘HOE en WANNEER’) zijn de gegevens die geldig zijn voor een particuliere of kleine professionele afnemer die in juli een contract ondertekent waarvoor de levering start in september.

We nemen alle actief aangeboden contracten op in de V-test®.

Hierbij hanteren we een aantal criteria:

  • Het betreft algemene contracten, met andere woorden contracten waarop alle verbruikers binnen eenzelfde (distributie)gebied kunnen intekenen.
  • Het betreft contracten die in voldoende mate afwijken van de andere contracten aangeboden door dezelfde leverancier. Van identieke contracten die onder verschillende namen verkocht worden, wordt er slechts één opgenomen in de V-test®. Van contracten die enkel afwijken op elementen die niet in de V-test® getoond worden, wordt slechts één opgenomen in de V-test®. Via een voetnoot vestigen we de aandacht op het bestaan van varianten. Op die manier informeren we de gebruiker.

Als u zich als leverancier richt tot het professionele segment kan u zich logischerwijze op Artikel 5.6.1 10° van het energiebesluit beroepen. Dit artikel bepaalt dat u huishoudelijke afnemers mag weigeren omdat u zich niet richt tot dit segment. Omgekeerd betekent dit ook dat als u aan 1 huishoudelijke afnemer levert u geen andere huishoudelijke afnemers meer mag weigeren op grond van het argument dat u zich niet richt tot het huishoudelijke segment.

Leveranciers die huishoudelijke afnemers als doelgroep hebben, moeten opgenomen worden in de V-test® en in de lijst leveranciers gezinnen op onze website. Als u zich niet richt tot huishoudelijke afnemers, maar er eventueel “occasioneel” zou aan leveren geldt dit in eerste instantie niet.

Als u gedurende 6 aaneensluitende maanden meer dan 200 HH afnemers belevert, aanvaarden we niet meer dat u geen HH gerichte leverancier bent en behandelen we u als dusdanig (als u elektriciteit en aardgas levert, gaat het over het energietype met het grootst aantal afnemers). Bijgevolg moet uw aanbod vanaf dan ook in V-test® en wordt u op de website in de lijst leveranciers gezinnen vermeld. Dit onder meer om aan uw HH afnemers de transparantie te bieden die andere HH afnemers genieten. Een omkeer van dit proces kan pas plaatsvinden als u voor een periode van minstens 6 aaneensluitende maanden minder dan 200 HH afnemers belevert. 

HOE en WANNEER?

De leveranciers die elektriciteits- en/of aardgascontracten aanbieden op de Vlaamse huishoudelijke markt krijgen maandelijks een e-mail om te rapporteren via http://leveranciersvergelijking.vreg.be/AdminConsole.

Gebruikersnaam en wachtwoord worden per e-mail bezorgd. De e-mail voor de update van de volgende maand (maand M) wordt maandelijks rond de 25e van huidige maand verzonden. De deadline wordt ook telkens in de e-mail vermeld en ligt doorgaans in de loop van de 2de of de 3de werkdag van de volgende maand.

De leveranciers die elektriciteits- en/of aardgascontracten aanbieden op de Vlaamse markt voor kleine professionele afnemers worden verzocht om de rapportering in orde te brengen via http://leveranciersvergelijking.vreg.be/AdminConsole_KZ. De werkwijze is dezelfde als bij de rapportering over de contracten op de huishoudelijke markt.

Groenrapportering: afnamepunten groene stroom

Leveranciers bezorgen ons voor het einde van de 3e werkdag van de maand een lijst van toegangspunten die ze voorzien van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Ze vermelden telkens ook het percentage groene stroom t.o.v. het totale verbruik. We sturen op basis van deze gegevens op de 4e werkdag van de maand naar iedere netbeheerder een lijst met al deze toegangspunten op zijn netgebied die worden voorzien van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. De netbeheerders vullen deze lijst maandelijks aan met de hoeveelheid geleverde elektriciteit per toegangspunt. Ze berekenen eveneens per leverancier en per gebied hoeveel elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen.

We krijgen deze resultaten ten laatste op de 12e werkdag van de maand en bepalen zo het aantal garanties van oorsprong dat iedere leverancier maandelijks moet voorleggen. De specifieke procedure vindt u in Bijlage 1 bij BESL-2011-7