Rapportering leveranciers per maand

Gegevens over sociale bescherming van huishoudelijke afnemers

In artikel 5.7.1 van het Energiebesluit staat o.a. dat de leveranciers jaarlijks vóór 31 maart bepaalde gegevens over de sociale bescherming van huishoudelijke afnemers moeten bezorgen.

Sinds maart 2023 rapporteren de leveranciers op vrijwillige basis ook maandelijks deze sociale statistieken. Het gaat o.m. over het aantal ingebrekestellingen, het aantal opgezegde leveringscontracten, het aantal opgestarte afbetalingsplannen, … 

De vraag om maandelijks te rapporteren kwam er naar aanleiding van de hoge en volatiele energieprijzen door de energiecrisis. De maandelijkse cijfers stellen de VREG in staat om de betaalproblematiek en het wanbetalingsrisico bij de leveranciers beter te monitoren.

De rapportering moet gebeuren via de beveiligde toepassing op het VREG-platform.

In- en uitstroom van klanten

We vragen alle leveranciers om te rapporteren over de in- en uitstroom van klanten. Op basis hiervan stellen we statistieken op zoals de switchindicator. Deze verhogen de transparantie van de markt en ondersteunen de interne werking.

Elektriciteits- en aardgascontracten

Deze rapportering laat ons toe om de marktransparantie te verhogen. We bieden een objectieve vergelijking van alle energiecontracten aan via onze V-test® en we monitoren de elektriciteits- en aardgasprijzen. We hebben een V-test® voor gezinnen en één voor kleine professionele verbruikers van elektriciteit en/of aardgas.

WIE?

  • De leveranciers die elektriciteits- en/of aardgascontracten aanbieden op de Vlaamse markt voor huishoudelijke afnemers moeten over deze contracten rapporteren;
  • De leveranciers die elektriciteits- en/of aardgascontracten aanbieden op de Vlaamse markt voor kleine professionele afnemers moeten hierover ook rapporteren.

WAT?

We nemen alle actief aangeboden contracten op in de V-test®. Het betreft algemene contracten, met andere woorden contracten waarop alle verbruikers binnen eenzelfde (distributie)gebied kunnen intekenen.

Als u zich als leverancier richt tot het professionele segment kan u zich logischerwijze op Artikel 5.6.1 10° van het energiebesluit beroepen. Dit artikel bepaalt dat u huishoudelijke afnemers mag weigeren omdat u zich niet richt tot dit segment. Omgekeerd betekent dit ook dat als u aan 1 huishoudelijke afnemer levert u geen andere huishoudelijke afnemers meer mag weigeren op grond van het argument dat u zich niet richt tot het huishoudelijke segment.

Leveranciers die huishoudelijke afnemers als doelgroep hebben, moeten opgenomen worden in de V-test® en in de lijst leveranciers gezinnen op onze website. Als u zich niet richt tot huishoudelijke afnemers, maar er eventueel “occasioneel” zou aan leveren geldt dit in eerste instantie niet.

Als u gedurende 6 aaneensluitende maanden meer dan 200 HH afnemers belevert, aanvaarden we niet meer dat u geen HH gerichte leverancier bent en behandelen we u als dusdanig (als u elektriciteit en aardgas levert, gaat het over het energietype met het grootst aantal afnemers). Bijgevolg moet uw aanbod vanaf dan ook in V-test® en wordt u op de website in de lijst leveranciers gezinnen vermeld. Dit onder meer om aan uw HH afnemers de transparantie te bieden die andere HH afnemers genieten. Een omkeer van dit proces kan pas plaatsvinden als u voor een periode van minstens 6 aaneensluitende maanden minder dan 200 HH afnemers belevert. 

HOE en WANNEER?

De leveranciers die elektriciteits- en/of aardgascontracten aanbieden op de Vlaamse huishoudelijke markt houden hun productaanbod up to date via de beheerapplicatie van de V-test®. Voor meer informatie kan u met ons contact opnemen via datamanagement@vreg.be.

Groenrapportering: afnamepunten groene stroom

Leveranciers bezorgen ons voor het einde van de 3e werkdag van de maand een lijst van toegangspunten die ze voorzien van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Ze vermelden telkens ook het percentage groene stroom t.o.v. het totale verbruik. We sturen op basis van deze gegevens op de 4e werkdag van de maand naar iedere netbeheerder een lijst met al deze toegangspunten op zijn netgebied die worden voorzien van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. De netbeheerders vullen deze lijst maandelijks aan met de hoeveelheid geleverde elektriciteit per toegangspunt. Ze berekenen eveneens per leverancier en per gebied hoeveel elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen.

We krijgen deze resultaten ten laatste op de 12e werkdag van de maand en bepalen zo het aantal garanties van oorsprong dat iedere leverancier maandelijks moet voorleggen. De specifieke procedure vindt u in Bijlage 1 bij BESL-2011-7