Overleg tariefstructuur gezinnen en kleine bedrijven

Met ‘gezinnen en kleine bedrijven’ doelen we op alle klanten met een kleinverbruiksmeetinrichting – dit zijn conform het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de uitrol van digitale meters, alle elektriciteitsdistributienetgebruikers met een aansluitingsvermogen onder 56 kVA . Vandaag zijn deze klanten allen niet-piekgemeten, maar gegeven de vooropgestelde uitrol van digitale meters – met mogelijkheid tot registratie van het piekvermogen –  zal deze situatie in de toekomst geleidelijk aan wijzigen.

Studie VITO

Uit de reacties op onze 1ste consultatie bleek dat voor de gezinnen en kleine bedrijven onvoldoende draagvlak aanwezig was om een herziening van de tariefstructuur aan te vatten en een grondige onderbouwing van de noodzaak tot hervorming noodzakelijk was.

Daarom wezen we in april 2017 een studie toe aan het onderzoeksbureau VITO over de ‘Herziening van de tariefstructuur van de distributienettarieven elektriciteit’. We zetten parallel ook een traject op met onze belanghebbenden om hen zoveel mogelijk te betrekken en lieten ons hierin begeleiden door het bureau Levuur.

De studie en het proces werden inhoudelijk mee opgevolgd door een stuurgroep, bestaande uit: ACV, Bond Beter Leefmilieu, Eandis, FEBEG, Flux50, Gezinsbond, Infrax, Levuur, ODE, Samenlevingsopbouw, Vlaams ABVV, VREG, VITO, Unizo en Zonstraal. Het kabinet van minister Tommelein was ook lid, maar zij namen geen standpunt in.

De resultaten van de studie werden tussentijds besproken in 3 overlegmomenten met een ruim belanghebbendenforum, op 31 mei 2017 (presentatie VREGpresentatie VITO) , 25 september 2017 (presentatie VITO) en 14 november 2017 (presentatie VITO).

Op 11 januari 2018 stelde VITO het eindrapport voor (presentatie VITO). De stuurgroep maakte hierbij ook een nota met aanbevelingen over die buiten de reikwijdte van de VITO studie vielen, inzake het bredere maatschappelijke en politieke energievraagstuk.

Vervolgstappen

Momenteel voeren we in samenwerking met de distributienetbeheerders simulaties en data-analyses uit, naar analogie met de simulaties die plaatsvonden voor de tariefstructuur van de piekgemeten bedrijven.

Rekening houdende met de reacties op onze 1ste consultatie, de VITO studie, de simulatieresultaten van de distributienetbeheerders en verdere interactie met de belanghebbenden, plannen we in de loop van 2019 een voorstel van tariefstructuur voor gezinnen en kleine bedrijven op te maken en ter consultatie voor te leggen.

Opmerkingen of vragen?

Voor meer informatie over de tariefstructuur kan u ons contacteren via info@vreg.be. Verwijs in het onderwerp van de e-mail naar de 'tariefstructuur voor gezinnen en kleine bedrijven'.