Overleg tariefstructuur gezinnen en kleine bedrijven

De huidige tariefstructuur wordt op dit moment herzien en zal mogelijk (ten vroegste vanaf 2019) structureel worden hervormd.

In dit kader startten we een analyse in 2016. We organiseerden een seminarie en een publieke consultatie rond de invoering van een toekomstige nieuwe tariefstructuur. De resultaten van de consultatie werden gepubliceerd in januari 2017.

Uit de openbare raadpleging kwamen heel wat opmerkingen en vragen. Het werd duidelijk dat er voor niet-piekgemeten klanten op laagspanning (gezinnen en kleine bedrijven) nog onvoldoende draagvlak is voor een hervorming en dat er een apart traject nodig is met een grondiger analyse van de noodzaak tot hervorming.

Om deze reden wezen wij in april 2017 een studie toe aan het onderzoeksbureau VITO over de ‘Herziening van de tariefstructuur van de distributienettarieven elektriciteit’.

We zetten parallel ook een traject op met onze belanghebbenden om hen zoveel mogelijk inhoudelijk en procesmatig te betrekken. We laten ons hierin begeleiden door het bureau Levuur. Er is een stuurgroep die de studie en het proces inhoudelijk mee opvolgt en een breed stakeholdersforum die de studie inhoudelijk opvolgt. De stuurgroep bestaat uit: ACV, Bond Beter Leefmilieu, Eandis, FEBEG, Flux50, Gezinsbond, Infrax, Levuur, ODE, Samenlevingsopbouw, Vlaams ABVV, VREG, VITO, Unizo en Zonstraal. Het kabinet van minister Tommelein is ook lid, maar zij nemen geen standpunt in.

Overleg 11 januari 2018

Op donderdag 11 januari 2018 werd het eindrapport voorgesteld van het VITO met betrekking tot het onderzoek naar de tariefstructuur. In deze studie werden volgende onderwerpen onderzocht:

 1. Beleids- en regelgevend kader met impact op toekomstvisie
 2. Doelstellingen en mogelijkheden voor de distributienetbeheerder
 3. Tariefstructuur van de periodieke distributienettarieven voor gezinnen en kleine bedrijven (niet-piekgemeten klanten)
 4. Plan van aanpak
 5. Vergelijkende analyse
 6. Aanbeveling VITO
 7. Flankerende maatregelen

Studie
VITO studie: onderzoek naar de tariefstructuur van de periodieke distributienettarieven

Presentatie
Presentatie van het eindrapport

Aanbevelingen stuurgroep buiten scope studie
Nota met aanbevelingen 

Met deze studie en in samenwerking met stakeholders zal de VREG een voorstel opmaken van een nieuwe tariefstructuur. Deze zal in principe in de loop van 2018 worden uitgewerkt en voorgelegd ter consultatie.

Overleg 14 november 2017

Op dinsdag 14 november 2017 organiseerden we een derde interactief overleg met onze belanghebbenden over het onderzoek naar de tariefstructuur voor gezinnen en kleine bedrijven.

Agenda

 • Stand van zaken studie VITO
  • Geselecteerde tariefmodellen 
  • Aannames rekenmodel 
  • Resultaten rekenmodel
  • Flankerende maatregelen
 • Vragen/feedback stakeholders
 • Interactieve discussie

Presentatie

Overleg 25 september 2017

Op maandag 25 september 2017 organiseerden we een tweede interactief overleg met onze belanghebbenden over het onderzoek naar de tariefstructuur voor gezinnen en kleine bedrijven.

Agenda

 • Stand van zaken studie VITO
 • Vragen/feedback stakeholders
 • Interactieve discussie
 • Vervolgstappen en timing

Presentatie

Overleg 31 mei 2017

Op woensdag 31 mei 2017 organiseerden we een eerste interactief overleg met onze belanghebbenden over het onderzoek naar de tariefstructuur voor gezinnen en kleine bedrijven.

Agenda

 • Informatie over het traject
  • Onze rol/werkstructuur
  • Rol VITO en Levuur
  • Timing
  • Historiek
 • Toelichting door VITO over de aanpak en methodiek van de studie
 • Interactieve discussie over toekomstige trends in het energielandschap
 • Interactieve discussie over de KPI’s voor tariefstructuren
 • Volgende stappen in het gezamenlijke traject

Presentaties

Voor meer informatie over de tariefstructuur kan u ons contacteren via info@vreg.be. Verwijs in het onderwerp van de e-mail naar de 'tariefstructuur voor gezinnen en kleine bedrijven'.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700