Overleg Tariefstructuur

De tariefstructuur is een onderdeel van de tariefmethodologie die door ons wordt vastgesteld.

  • De tariefstructuur bepaalt op welke manier het door ons vastgelegde toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder wordt aangerekend aan de verschillende distributienetgebruikers binnen elke klantengroep.
  • De tariefstructuur deelt de distributienetgebruikers op in klantengroepen, legt de zogenaamde tariefdragers (kWh, kW, kVarh, kVA , …) vast en beïnvloedt zodoende hoeveel elke distributienetgebruiker binnen een bepaalde klantengroep aan nettarieven betaalt.

In de toekomst willen we de tariefstructuur van de periodieke distributienettarieven voor de afname en injectie van elektriciteit herzien. Met het oog op de energietransitie willen we de tariefstructuur zodanig aanpassen dat deze ook in de toekomst de kosten voor het gebruik van het net optimaal reflecteert en een evenwichtige toewijzing van deze kosten aan de verschillende distributienetgebruikers bewerkstelligt, in functie van hun effectief gebruik van het net. In dat kader plegen we overleg, laten we studies uitvoeren en organiseren we consultaties.

We startten het traject tot herziening van de tariefstructuur in juni 2016 met een seminarie en de publicatie van een consultatie. Met deze 1ste consultatie (CONS-2016-05) wensten we het draagvlak voor een capaciteitstarief en de basisprincipes van een eventuele tariefstructuurhervorming af te toetsen. Gevolg gevend aan de reacties op de consultatie en de diverse bezorgdheden, startten we in 2017 aparte trajecten op voor de grotere bedrijven enerzijds en de gezinnen en kleine bedrijven anderzijds.