Overleg en consultaties

Via een beleidsplatform geven we toelichting aan onze belanghebbenden bij de stand van zaken van een aantal lopende regulatoire initiatieven. We zullen telkens de belangrijkste inhoudelijke elementen of discussiepunten toelichten. We geven aan welke stappen we nog zullen zetten in deze dossiers en meer specifiek wanneer en op welke manier de belanghebbenden input kunnen geven bij de lopende initiatieven (via een consultatie, via deelname aan een overlegvergadering, …).
In België wordt op informele manier samengewerkt tussen de vier Belgische energieregulatoren via het forum van Belgische Energieregulatoren (FORBEG). Binnen FORBEG wordt aan kennisopbouw en kennisdeling gedaan rond de evoluties in de Belgische energiemarkt en het beleid van de federale en gewestelijke ministers van energie.
Op deze pagina vindt u meer uitleg over ons overleg binnen AIB (Association of Issuing Bodies), de workshop disclosure,...
In het kader van onze taken en bevoegdheden als energieregulator raadplegen wij regelmatig de marktpartijen en het grote publiek. Wij vragen over verschillende onderwerpen input om die te gebruiken bij het opmaken van adviezen, mededelingen, beslissingen, …
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700