Opgeheven wetgeving

Opgeheven decreten

Het huidige Energiedecreet bundelde (coördinatie) en verving alle op 1 januari 2011  bestaande energiegerelateerde decreten, waarvan de belangrijkste het Elektriciteits- en het Aardgasdecreet waren.  Om het artikel uit het Energiedecreet terug te vinden dat correspondeert met het decreetsartikel uit de opgeheven decreten maakt u gebruik van de concordantietabel.


Opgeheven besluiten

Het huidige Energiebesluit bundelde en verving alle op 1 januari 2011 bestaande energiegerelateerde besluiten. Om het artikel uit het Energiebesluit terug te vinden dat correspondeert met het artikel uit een opgeheven besluit maakt u gebruik van de concondantietabel.

Ter uitvoering van het Elektriciteitsdecreet, Aardgasdecreet en Oprichtingsdecreet van de VREG bestonden er besluiten met betrekking tot de volgende onderwerpen:


Netbeheerders

Deze besluiten hadden betrekking op de aanwijzing en herroeping van de aanwijzing van de netbeheerders.


Leveringsvergunningen

Deze besluiten hadden betrekking op de toekenning, opvolging en intrekking van leveringsvergunningen.


Groene stroom

Deze besluiten hadden betrekking op de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.


Warmte-krachtkoppeling

Deze besluiten hadden betrekking op de productie van energie uit warmte-krachtkoppeling.


Openbaredienstverplichtingen

Deze besluiten hadden betrekking op de openbaredienstverplichtingen van netbeheerders en leveranciers. Dit zijn verplichtingen die betrekking hebben op sociaaleconomische, ecologische en technische aspecten van de elektriciteits- en aardgasvoorziening.

Het besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 2003 met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt
Het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2003 met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte gasmarkt (B.S. 11 augustus 2003)


Allerlei

Deze besluiten hadden betrekking op uiteenlopende onderwerpen.


Organisatie gasmarkt

Het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de gasmarkt (B.S. 18 oktober 2002)

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700