Ontwerpwetgeving

U vindt hier de ontwerpen van decreten en besluiten tot wijziging van het Energiedecreet- en besluit die relevant zijn voor ons activiteitendomein.

Er is momenteel geen ontwerpwetgeving met betrekking tot het activiteitendomein van de VREG.


Totstandkoming decreet en besluit

Een decreet ontstaat ofwel als ontwerp ofwel als voorstel. Als het initiatief voor een nieuw decreet uitgaat van de Vlaamse regering, spreken we van een ontwerp van decreet.

Na opmaak van een eerste ontwerptekst (= voorontwerp) wordt dit, samen met een nota aan de Vlaamse regering (= de memorie van toelichting), de adviezen van de Kanselarij (legistiek en taalkundig advies), (eventueel) van de Inspectie van Financiën (begrotingscontrole) en het zogenaamde RIA-advies (reguleringsimpactanalyse), voorgelegd aan de Vlaamse regering met het oog op de eerste principiële goedkeuring.

Na deze eerste principiële goedkeuring volgt het inwinnen van een aantal adviezen. De tekst van het ontwerp wordt indien nodig aangepast en opnieuw aan de Vlaamse regering voorgelegd voor de tweede principiële goedkeuring.
Ontwerpen met betrekking tot de energiemarkt worden in het Vlaams Gewest steeds (minstens) voorgelegd aan de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen), de Minaraad (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen) en de VREG (Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt).

Na de tweede principiële goedkeuring wordt het ontwerp voorgelegd aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State. Het ontwerp wordt daarna samen met de toelichting (= de memorie van toelichting), adviezen van geraadpleegde adviesorganen en advies van de Raad van State, een laatste keer aan de regering voorgelegd voor definitieve goedkeuring.
Hiermee eindigt de voorbereidende fase en begint de parlementaire fase. Het ontwerp wordt bij het parlement ingediend, waar het eerst in de bevoegde commissie, daarna in plenaire vergadering besproken en eventueel geamendeerd wordt, waarna het goedgekeurd wordt.

Als het initiatief voor een nieuw decreet uitgaat van een volksvertegenwoordiger spreken we van een voorstel van decreet. Dergelijk voorstel ontstaat al in het parlement zelf, zodat enkel de parlementaire fase doorlopen wordt. In die fase moet wel nog, uiterlijk voor de eindstemming in de plenaire vergadering, een advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State ingewonnen worden.
Na stemming in het parlement volgt de bekrachtiging, afkondiging, en ten slotte de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Een besluit geeft uitvoering aan een decreet en wordt daarom niet in het parlement behandeld. Een besluit kan dus enkel ontstaan op initiatief van de Vlaamse regering of de bevoegde minister. Na de definitieve goedkeuring wordt het besluit meteen bekrachtigd, afgekondigd en gepubliceerd.

Voor een dynamisch stappenplan dat wegwijs maakt in het regelgevingsproces kan ook verwezen worden naar volgend stroomschema.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700