Openbare raadpleging over de Tariefmethodologie 2021-2024

dinsdag, 5 mei, 2020

De huidige tariefmethodologie loopt af eind 2020. De tariefmethodologie legt vast hoe de distributienetbeheerders vergoed worden voor hun diensten en aangezet worden tot een efficiënte bedrijfsvoering. Ze omvat de regels, de rapporteringen en de berekeningen die de netbeheerders moeten volgen om te komen tot de tarieven voor de elektriciteits- en aardgasdistributie.

We starten een openbare raadpleging over de tariefmethodologie 2021-2024.

Een onderdeel van de tariefmethodologie is de tariefstructuur. De tariefstructuur bepaalt op welke manier het door ons vastgelegde toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder wordt aangerekend aan de verschillende netgebruikers. Met het oog op de energietransitie willen we de tariefstructuur aanpassen zodat die naar de toekomst toe de kosten voor het gebruik van het net beter weerspiegelt en deze kosten evenwichtiger toewijst aan de verschillende netgebruikers. 

De voorstellen in deze consultatie kwamen tot stand rekening houdende met de reacties op de eerdere publieke raadplegingen hierover in 2019, meer bepaald CONS-2019-01 m.b.t. de toekomstige tariefstructuur voor grote bedrijven en CONS-2019-02 m.b.t. de toekomstige tariefstructuur voor gezinnen en kleine bedrijven, en op basis van verder onderzoek. Samen met de start van deze consultatie publiceren we ook de verslagen van de in 2019 gevoerde consultaties: RAPP-2020-06 en RAPP-2020-07.

De hervorming focust vooral op het deel van de distributienettarieven dat direct verband houdt met het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit (de ‘netkosten’). Door meer lokale hernieuwbare energie, meer elektrische voertuigen en meer warmtepompen zullen de distributienetten in de toekomst meer en anders gebruikt worden en blootgesteld worden aan grotere (gelijktijdige) piekbelastingen. Die piekbelastingen zouden ertoe kunnen leiden dat de distributienetbeheerders zware investeringen moeten doen om het net betrouwbaar te houden. Dat zou de distributienettarieven sterk kunnen doen toenemen. Om dit voor iedereen betaalbaar te houden, willen we alle netgebruikers bewust maken dat hoge pieken in hun verbruik extra kosten voor het net met zich kunnen meebrengen en hen aanmoedigen om het net efficiënt te gebruiken. Dit willen we bereiken door in de toekomst de netkosten in grotere mate aan te rekenen op basis van capaciteit (vermogen) i.p.v. op basis van volume (afgenomen kWh).

Meer info