Consultatie update mededeling gesloten distributienetten, privédistributienetten, directe lijnen en leidingen

donderdag, 24 oktober, 2019

De mededeling MEDE-2017-01 moet geüpdatet worden als gevolg van de gewijzigde regelgeving m.b.t. directe lijnen. De mededeling MEDE-2011-05 nemen we op in de nieuwe mededeling.

Wijzigingen
We beschrijven en bespreken het nieuwe beoordelingskader voor de toelating van een directe lijn. Dit nieuwe regelgevende kader wordt toegepast op verschillende mogelijke aansluitingsconfiguraties. Daarbij geven we weer op welke wijze we het nieuwe kader toegepast zien, en bijgevolg hoe we welbepaalde configuraties zullen beoordelen.
Wat betreft het begrip ‘eigen site’ werken we enkele bijkomende scenario’s met verduidelijkende schema’s uit, in het licht van onze bijgewerkte visie hierop.
De bij een directe lijn betrokken kadastrale percelen vullen we meer decreetconform in.

Nieuwe structuur en aanvullingen
De nieuwe mededeling is anders gestructureerd zodat de onderwerpen ‘privédistributienetten’ en ‘gesloten distributienetten’ meer uitgelicht worden naast het onderwerp ‘directe lijnen en leidingen’.
Het hoofdstuk over ‘gesloten distributienetten’ bevat een toelichting over het begrip alsook een korte duiding van relevante regelgeving.
In het hoofdstuk over privédistributienetten is nog meer duiding gegeven bij de toegelaten vormen ervan.
Met betrekking tot directe lijnen en leidingen gaat de mededeling nu ook, naast de bespreking van de procedure voor melding of toelating en de verschillende configuraties, in op de relevante regels zoals beheerdersverplichtingen, kruising openbaar domein, heffingsplicht toegelaten directe lijn,... Ook wordt kort toegelicht wat o.i. de werkwijze is in geval zich enkele relevante wijzigingen voordoen nadat de directe lijn is aangelegd.

De consultatie loopt van 24 oktober tot en met 25 november 2019.

Consultatie