Minimumsteun voor steuncertificaten

De netbeheerder is verplicht steuncertificaten groene stroom en WKK aan te kopen van elke installatie die op zijn net is aangesloten, die minder dan 10 jaar in dienst is en als de producent hem daarom vraagt. Deze aankoopverplichting heet ‘minimumsteun’.

Aankoopverplichting distributienetbeheerder

De distributienetbeheerder is verplicht de steuncertificaten groene stroom en warmtekracht-koppeling aan te kopen:

 • van elke installatie die op zijn net is aangesloten;
 • en die minder dan 10 jaar in dienst is;
  • uitzonderingen:
   - voor installaties voor GFT-vergisting met na-compostering en met startdatum voor 1 januari 2013, loopt de verplichting over een periode van 20 jaar vanaf de inwerkingstelling;
   - voor zonnepanelen met startdatum vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 juli 2012, loopt de verplichting over een periode van 20 jaar vanaf de inwerkingstelling;
   - voor installaties die een startdatum hebben vanaf 1 januari 2013 loopt de verplichting tot het einde van de periode waarin steuncertificaten groene stroom/ warmtekracht-koppeling worden toegekend
 • als de producent hem daarom vraagt;
 • voor warmte-krachtinstallaties waarvoor de certificatenaanvraag werd ingediend na 30 juni 2006

Deze aankoopverplichting heet ‘minimumsteun’.

U krijgt géén minimumsteun van de distributienetbeheerder voor:

Zie artikel 1.1.3 en 7.1.6 van het Energiedecreet.

Een overzicht van het aantal steuncertificaten groene stroom/ warmtekrachtkoppeling dat wordt verhandeld aan de wettelijke minimumsteun, opgedeeld per minimumprijs en per maand:


Hoeveel bedraagt de minimumsteun?

Installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013

Voor certificaatgerechtigde groenestroominstallaties is de minimumsteun van 93 euro per steuncertificaat groene stroom van toepassing, ongeacht de gebruikte technologie.

Voor certificaatgerechtigde warmte-krachtinstallaties met een startdatum vanaf 1 januari 2013 is de minimumsteun 31 euro per steuncertificaat warmtekracht-koppeling van toepassing.


Installaties met startdatum vóór 1 januari 2013

Tabel: De minimumprijs per steuncertificaat groene stroom en warmtekracht-koppeling (Installaties met startdatum vóór 1 januari 2013)

De minimumprijs per steuncertificaat groene stroom / warmtekracht-koppeling hangt af van de gebruikte technologie en datum wanneer de installatie in dienst ging.

Technologie  Minimumprijs per certificaat (euro/MWh)
  Installatie in dienst voor 01/01/2010 Installatie in dienst vanaf 01/01/2010  Installatie in dienst vanaf 01/01/2012
Windenergie op land, biomassa (organisch-biologische stoffen) en biogas uit organisch-biologische stoffen   € 80   € 90   € 90
Organisch-biologisch deel van restafval, stortgas (vergisting van organisch-biologische stoffen in stortplaatsen) en biogas uit afvalwaterzuiveringsslib of rioolwaterzuiveringsslib   € 80   € 60   € 60
Biogas uit vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen (agrarische stromen) en biogas uit GFT-vergisting met compostering   € 100   € 100  € 110 (geen ecologiepremie) € 100 (ecologiepremie ontvangen)
 Waterkracht, getijden- en golfslagenergie, aardwarmte   € 95  € 90  € 90
 Andere technieken  € 0 € 60 € 60
 Zonne-energie Zie Zonnepanelen Zie Zonnepanelen
WKK-installatie € 27 € 27                             € 31

De minimumsteun is bepaald in artikels 7.1.6 en 7.1.7 van het Energiedecreet.

Bijkomende zekerheid: bilaterale overeenkomst met de distributienetbeheerder

De minimumsteun is wettelijk vastgelegd. U kan bijkomend ook een contract aangaan met uw netbeheerder om de vastgelegde minimumprijs voor uw steuncertificaten groene stroom te garanderen. Uw netbeheerder gaat deze overeenkomst aan als u hem daarom verzoekt. Dit engagement is vastgelegd in de Energiebeleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de distributienetbeheerders.

Opgelet: deze overeenkomst is enkel mogelijk als u recht hebt op de minimumsteun en geldt enkel voor steuncertificaten groene stroom.

Aankoopverplichting transmissienetbeheerder ELIA

Installaties met startdatum na 1 januari 2013

De minimumsteun van 93 euro per steuncertificaat groene stroom is van toepassing, ongeacht de gebruikte technologie.

Naar analogie met groene stroom is er ook een gelijkaardige minimumsteun voor WKC zoals bij de DNB’s, namelijk 31 euro per steuncertificaat warmtekracht-koppeling.


Installaties met startdatum vóór 1 januari 2013

Met een decreet van 28 juni 2013 werden enkele wijzigingen aangebracht aan het Energiedecreet van 8 mei 2009 voor wat betreft milieuvriendelijke energieproductie. Deze wijzigingen hebben invloed op installaties waarvoor de VREG steuncertificaten uitreikt, die aangesloten zijn op het transmissienet of installaties in eilandwerking en die niet ouder zijn van 10 jaar.

Voor installaties met startdatum vóór 2013 die aangesloten zijn op het transmissienet of die in eilandwerking werken, geldt de minimumsteun enkel voor steuncertificaten groene stroom/ warmtekracht-koppeling vanaf productiemaand juli 2013.

Tabel: De minimumprijs per steuncertificaat groene stroom/ warmtekracht-koppeling (Installaties met startdatum vóór 1 januari 2013, aangesloten zijn op het transmissienet of die in eilandwerking werken)

De minimumprijs per steuncertificaat groene stroom/ warmtekracht-koppeling hangt af van de gebruikte technologie en datum wanneer de installatie in dienst ging.

Technologie  Minimumprijs per certificaat (euro/MWh)
  Installatie in dienst voor 01/01/2010 Installatie in dienst vanaf 01/01/2010  Installatie in dienst vanaf 01/01/2012
Windenergie op land, biomassa (organisch-biologische stoffen) en biogas uit organisch-biologische stoffen   € 80   € 90   € 90
Organisch-biologisch deel van restafval, stortgas (vergisting van organisch-biologische stoffen in stortplaatsen) en biogas uit afvalwaterzuiveringsslib of rioolwaterzuiveringsslib   € 80   € 60   € 60
Biogas uit vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen (agrarische stromen) biogas uit GFT-vergisting met compostering   € 100   € 100  € 110 (geen ecologiepremie) € 100 (ecologiepremie ontvangen)
 Waterkracht, getijden- en golfslagenergie, aardwarmte   € 95  € 90  € 90
 Waterkracht, getijden- en golfslagenergie, aardwarmte   € 95  € 90  € 90
 Andere technieken  € 0 € 60 € 60
 Zonne-energie Zie Zonnepanelen Zie Zonnepanelen
WKK-installatie € 18               € 18                            € 18

De minimumsteun is bepaald in artikels 7.1.6 en 7.1.7 van het Energiedecreet.

Er is ook een minimumsteun bepaald voor installaties gelegen in de Belgische zeegebieden. Er kunnen geen steuncertificaten groene stroom aangevraagd worden bij de VREG omdat deze niet in het Vlaamse Gewest liggen. De minimumsteun is bepaald in artikel 14.§1 van het Koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals gewijzigd door het Koninklijk besluit van 21 december 2012. Meer informatie vindt u op de website van Elia.

Certificatenmarktrapport - toezicht op verkoop van steuncertificaten door netbeheerders

De netbeheerders hebben de verplichting om steuncertificaten groene stroom en steuncertificaten warmtekracht-koppeling op te kopen van producenten die recht hebben op minimumsteun. In de praktijk gaat het meestal om steuncertificaten groene stroom van zonnepanelen waarvoor de “minimumprijs” boven de marktprijs ligt. De laatste jaren zijn op de certificatenmarkten structurele overschotten opgebouwd waardoor de producenten in een aantal gevallen hun steuncertificaten niet meer kwijt raken. Om deze reden maken ook andere producenten gebruik van dit recht en moeten ook GSC afkomstig van andere productie-installaties dan zonnepanelen en steuncertificaten warmtekracht-koppeling opgekocht worden door de netbeheerders.

Omdat de opkoop weegt op de distributienettarieven zien we toe op de manier waarop de netbeheerders met deze steuncertificaten omgaan. De resultaten van dit toezicht vindt u in het Certificatenmarktrapport.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, legt de netbeheerders op een deel van de door hen opgekochte steuncertificaten in portefeuille te houden om het effect van de overschotten op de werking van de certificatenmarkten te neutraliseren. Dit besluit heeft  een belangrijke impact op de toekomstige praktijken van de netbeheerders.

U vindt alle rapporten in de documentendatabank.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700