Maandelijkse rapporteringsverplichtingen

Productie groene stroom

Het Vlaams Energieagentschap ( VEA ) verwittigt de netbeheerder wanneer een aanvraag voor groenestroom- of warmte-krachtcertificaten werd goedgekeurd voor een installatie op zijn net. Dan moet de netbeheerder maandelijks, vóór de tiende werkdag van de maand, schriftelijk rapporteren aan VEA over de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit en/of het verbruikte aardgas.

Groenrapportering: verbruik groene stroom

Leveranciers moeten een aantal garanties van oorsprong voorleggen als bewijs van de herkomst van de geleverde stroom. Daarom bezorgen ze de VREG ten laatste op de derde werkdag van de maand een lijst van toegangspunten die ze voorzien van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen of warmte-krachtkoppeling. Ze vermelden telkens ook het percentage groene stroom t.o.v. het totale verbruik. De VREG stuurt op basis van deze gegevens op de vierde werkdag van de maand naar iedere netbeheerder een lijst met al deze toegangspunten op zijn netgebied die worden voorzien van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen of warmte-krachtkoppeling. De netbeheerders vullen deze lijst maandelijks aan met de hoeveelheid geleverde elektriciteit per toegangspunt. Ze berekenen eveneens per leverancier en per gebied hoeveel elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen en hoeveel van kwalitatieve warmte-krachtkoppeling. De VREG krijgt deze resultaten ten laatste op de twaalfde werkdag van de maand en bepaalt zo het aantal garanties van oorsprong dat iedere leverancier maandelijks moet voorleggen. De specifieke procedure staat beschreven in Bijlage 1 bij BESL-2011-7.

Aantal afnemers per leverancier

We vragen elke netbeheerder om te rapporteren hoeveel afnemers van hun net elke leverancier afzonderlijk voorziet van energie. Op basis van deze gegevens stellen we maandelijks een aantal statistieken op die:

  • de transparantie verhogen;
  • de interne werking ondersteunen;
  • Europese rapportering mogelijk maken.

De rapportering verloopt via het VREG-plafform. Meer informatie over het aanleveren van ‘csv’ of ‘xml’ vindt u in de handleiding netbeheerders.

Deze gegevens worden aangevuld met het aantal actieve budgetmeters (maandelijks), het aantal klanten die de leverancier belevert aan een federaal goedgekeurd tarief en aan het sociaal tarief (per kwartaal) en het verloop van haar portefeuille klanten.