Jaarlijkse quotumverplichting groene stroom en WKK

Elke elektriciteitsleverancier of toegangshouder die actief is in Vlaanderen moet voldoen aan de jaarlijkse certificatenverplichting of ‘quotumverplichting’, zowel voor groene stroom als voor WKK . Hij doet dit door jaarlijks voor 30 april een bepaald aantal steuncertificaten groene stroom en WKK in te leveren bij de VREG.

Hoe wordt het aantal in te leveren steuncertificaten (het quotum) bepaald?

Het aantal steuncertificaten dat leveranciers/toegangshouders moeten inleveren voor 30 april, wordt door de VREG berekend. De basis hiervoor is de totale hoeveelheid elektriciteit die in het vorige kalenderjaar werd afgenomen op Vlaamse afnamepunten die de betrokken partij beheerde.

Deze hoeveelheid wordt vermenigvuldigd met een wettelijk bepaald quotumpercentage.

Voor groene stroom is het quotumpercentage voor 2018 en daarna gelijk aan 21,5%, voor WKK is dat 11,2%.

Rechtsgrond

Meer uitleg over de certificatenverplichting is te vinden in art. 7.1.11. van het Energiedecreet en in onze jaarlijkse mededeling rond de quotumberekening en indieningsprocedure.

Welke steuncertificaten kunnen gebruikt worden voor het quotum?

Niet alle steuncertificaten zijn bruikbaar voor de quotumverplichting. Enkel steuncertificaten die werden uitgereikt door de VREG worden hiervoor aanvaard.

Daarnaast zijn er nog bepaalde uitzonderingen waardoor een steuncertificaat niet aanvaardbaar kan zijn. Steuncertificaten die werden toegekend voor de productie van elektriciteit uit bepaalde afvalstoffen die op een hoogwaardigere manier kunnen gerecycleerd of verwerkt worden, of voor warmte-krachtinstallaties in dienst genomen of ingrijpend gewijzigd voor 2002 worden bijvoorbeeld ook niet aanvaard voor de quotumverplichting.

Certificaten toegekend voor zonne- of windenergie, of voor waterkracht zijn altijd bruikbaar voor de quotumverplichting. 

Bij het VEKA kan u meer informatie vinden over de aanvaardbaarheid van steuncertificaten groene stroom (behalve voor zonne-energie) en van steuncertificaten WKK.

Hoeveel bedraagt de boete per ontbrekend steuncertificaat?

Als een leverancier/toegangshouder te weinig steuncertificaten inlevert om aan zijn quotumverplichting te voldoen, betaalt hij een administratieve boete gelijk aan

  • €100 per ontbrekend steuncertificaat groene stroom
  • €38 per ontbrekend steuncertificaat WKK

Deze administratieve boetes worden gestort in het Energiefonds