Investeringsplannen 2019-2021

Op 10 december 2018 keurden we de investeringsplannen van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en aardgasdistributienetbeheerders en de plaatselijk vervoernetbeheerder goed. Ze bestrijken een periode van drie jaar en geven dus een idee welke investeringen in de pijplijn zitten voor de periode 2019-2021.

Belangrijkste conclusies rapport investeringsplannen elektriciteit 

  • Voor alle geïdentificeerde knelpunten voor zowel afname als injectie hebben de netbeheerders op elk spanningsniveau oplossingen uitgewerkt en werden er investeringen tijdig ingepland.
  • We onderzoeken samen met de betrokken stakeholders een regelgevend kader voor de aansluiting van decentrale productie met flexibele toegangsmodaliteiten dat het maatschappelijk evenwicht bewaart tussen investeren in netcapaciteit en vergoeden van afregeling van de productie.
  • In afwachting van een lange termijn visie over de verdere ontwikkeling van elektrische voertuigen, warmtepompen en decentrale productie voldoen de ontwerpcriteria van de netbeheerders voor de ontwikkeling van nieuwe laagspanningsdistributienetten. Voor de oudere 230V netten is extra aandacht nodig omdat deze bij een doorbraak van elektrisch rijden eventueel versneld gesaneerd dienen te worden.

Belangrijkste conclusies rapport investeringsplannen aardgas

  • De volgende jaren wordt er opnieuw een vertraging ingebouwd in de uitbreiding van de netten.
  • De netbeheerders verwachten dat het aantal klanten zal blijven groeien.
  • Eén project van injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet werd operationeel einde 2018.

Sinds vorig jaar maken de distributienetbeheerders hun investeringsplannen ook publiek zoals dit eerder al van toepassing was voor de beheerder van het plaatselijk vervoernet. Dit volgt uit een nieuwe bepaling in de Technische Reglementen die werd ingevoegd om meer transparantie te verkrijgen in de planning en de uitvoering van de investeringen in de distributienetten.

We overlegden met de distributienetbeheerders over het concept van dit publieke investeringsplan. Niet alle elementen die relevant zijn voor ons als toezichthouder hebben evenveel toegevoegde waarde voor de geïnteresseerde lezer. Anderzijds wilden we wel concrete informatie meegeven die nuttig kan zijn, onder meer met het oog op het inplannen van nieuwe locaties voor productie-installaties of industriële projecten.

U vindt deze investeringsplannen op de websites van 

•   Elia
•   Eandis 
•   Infrax 

Als regulator moeten we het evenwicht bewaken tussen drie pijlers in het distributienetbeheer: de kwaliteit van de dienstverlening, de investeringen die hiervoor nodig zijn, en de tarieven die de netgebruikers worden aangerekend.

Drie pijlers in het distributienetbeheer: de kwaliteit van de dienstverlening, de investeringen die hiervoor nodig zijn, en de tarieven die de netgebruikers worden aangerekend. 

Zo worden de investeringsplannen beoordeeld vanuit de kennis die we opdoen bij de beoordeling van de kwaliteit van dienstverlening. Dit vormt al jaren de basis van ons regulatoir (technisch) toezicht. De specifieke pijnpunten die uit de kwaliteitsanalyse naar boven komen (zoals het optreden van regelmatige onderbrekingen of modulatie van de toegang), kunnen worden aangepakt door gerichte investeringsprojecten. 

Sinds de invoering van de tariefmethodologie voor de periode 2017-2020 is er ook een verband gelegd tussen de kwaliteit van dienstverlening en de tarieven. De registratie van een aantal kwaliteitsindicatoren in deze periode zal een financiële bonus of malus opleveren in de volgende regulatoire periode.

Ten slotte willen we ook het derde evenwicht bewaken, dat tussen tarieven en investeringen. Daartoe werken we op twee assen:
Enerzijds werken we aan een advies over een betere regelgeving voor aansluitingen met flexibele toegang tot de netten. Dit moet leiden tot een omgeving waarin de netbeheerders oordeelkundige afwegingen kunnen maken tussen bijkomende netinvesteringen of modulatie met vergoeding voor de producent. Dit alles met als doel om meer HEB te kunnen aansluiten tegen een zo laag mogelijke kost voor de maatschappij.

Anderzijds willen we een zicht krijgen op de mogelijke gevolgen van de investeringsplannen op tarifair vlak. We hebben daarom gevraagd aan de netbeheerders dat ze hun rapportering over de investeringsplannen aanvullen met informatie over de bijhorende investeringsbudgetten.