Garanties van oorsprong

Elke energieleverancier die elektriciteit levert in Vlaanderen als zijnde elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, moet per 1 megawattuur (MWh) geleverde stroom een overeenkomstige hoeveelheid Garanties van Oorsprong (GOs) voorleggen aan de VREG. Hernieuwbare energiebronnen zijn waterkracht, windenergie, zonne-energie, aardwarmte, getijdenenergie, biomassa, biogas en vloeibare biobrandstoffen.

Een garantie van oorsprong (GO) is een bewijsstuk waarmee men de afkomst van de geproduceerde elektriciteit kan bewijzen. Er bestaan groene GOs (of HEB-GOs) die uitgereikt worden voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast bestaan er ook GOs voor elektriciteit geproduceerd door een kwalitatieve WKK-installatie (of WKK-GOs). Per 1.000 kWh of 1 MWh elektriciteit die zo netto geproduceerd wordt, wordt 1 GO (HEB of WKK) uitgereikt.

Een elektriciteitsleverancier mag enkel elektriciteit verkopen als groene stroom als hij daarvoor een overeenkomstig aantal garanties van oorsprong voorlegt. Via de Groencheck kan een afnemer van groene stroom controleren in welke mate zijn leverancier garanties van oorsprong voorlegde voor het verbruik op zijn individuele afnamepunt.

Echter, er worden enkel GOs uitgereikt aan groenestroom- en WKK-installaties waarbij de elektriciteit die op het net geïnjecteerd wordt gemeten wordt. Dit is meestal niet het geval bij groenestroom- en WKK-installaties met een elektrisch vermogen lager dan 10 kVA. Deze installaties zijn niet verplicht een aparte meting van de elektriciteitsinjectie in het net uit te voeren omdat ze voor de injectie gebruik maken van de compenserende of terugdraaiende teller. Dit is bepaald in het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit. Een compenserende teller houdt in dat de teller terugdraait bij netto-injectie, waardoor de meterstand daalt. Hierdoor is het onmogelijk te bepalen hoeveel elektriciteit precies in het net werd geïnjecteerd over een bepaalde periode. Deze installaties ontvangen geen GOs die verhandeld kunnen worden. De stroom waarvoor deze GOs staan, zijn al verbruikt bij de producent zelf.

Productie-installaties met een elektrisch vermogen hoger dan 10 kVA krijgen enkel bruikbare GOs voor de elektriciteit die op het net wordt geïnjecteerd en die gemeten wordt. Voor de elektriciteit die ter plaatse wordt verbruikt en dus niet op het net wordt geïnjecteerd worden GOs uitgereikt met de vermelding ‘ter plaatse verbruikt’. Deze GOs kunnen niet meer verhandeld worden.

Handel in Garanties van Oorsprong

Garanties van oorsprong kunnen worden verhandeld, zowel binnen Vlaanderen als met een partij buiten Vlaanderen. Afspraken daarvoor worden gemaakt buiten de certificatendatabank, de transactie zelf vindt plaats in de certificatendatabank, waar de verkoper de transactie initieert en de aankopende partij de ontvangst bevestigt.

Geldigheidsduur van Garanties van Oorsprong

Sinds 1 december 2011 verliezen alle garanties van oorsprong in de handelsdatabank die meer dan 12 maanden oud zijn en niet zijn voorgelegd als garantie van oorsprong hun waarde en zijn ze bijgevolg voor geen enkel doel nog bruikbaar.

Uitzondering: in geval garanties van oorsprong door een oorzaak die niet bij de certificaatgerechtigde ligt, later dan zes maanden na het einde van de productieperiode worden uitgereikt, mogen deze gebruikt worden als garantie van oorsprong tot zes maanden na de toekenning ervan.

Let op! Garanties van oorsprong kunnen een andere productieperiode hebben dan 1 maand. Er zijn bijvoorbeeld buitenlandse garanties van oorsprong met een productieperiode van 1 dag. Deze vervallen exact 12 maanden na deze datum van productie, ongeacht of deze dag in het begin van, midden in of op het einde van een maand ligt.

De geldigheidsduur van garanties van oorsprong die zijn voorgelegd in de handelsdatabank, via transactietype ‘Voorlegging garanties van oorsprong’ is onderhevig aan volgende principes:

Een voorgelegd GO behoudt zijn geldigheid voor gebruik in een leveringsmaand tot en met 12 maanden na de maand van productie van de betreffende GO.

Bijvoorbeeld: een voorgelegd GO van productiemaand 2017-03 blijft zijn geldigheid behouden voor de groenstaving tot en met leveringsmaand 2018-03. Als de leveringsmaand 2018-03 langer zou openstaan dan verwacht, behoudt deze GO alsnog zijn waarde. Mocht in 2018-03 voldoende GOs zijn voorgelegd en het GO van 2017-03 als overschot worden overgedragen naar leveringsmaand 2018-04, verliest het zijn geldigheid.

Statistieken van Garanties van Oorsprong

Meer informatie over de markt in garanties van oorsprong 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700