Veelgestelde vragen over verbruik en factuur van zonnepaneleneigenaars

Als ik minder energie verbruik dan mijn zonnepanelen produceren, bedraagt mijn energiefactuur dan ook 0 euro?

Nee, zelfs met een terugdraaiende teller betaalt u dan nog altijd volgende kosten:

 • nettarieven: prosumententarief
 • bijdrage aan het energiefonds
 • meterhuur
 • jaarlijkse vergoeding of vaste vergoeding

De jaarlijkse vergoeding kan verschillen van leverancier tot leverancier, de eerste drie kosten zijn in principe bij elke energieleverancier gelijk.

Als u contracten vergelijkt via de V-test® en bij uw verbruik ‘0’ ingeeft, dan krijgt u de prijs die u zelfs bij een nulverbruik bij elke leverancier zou betalen.

Deze vraag is echter moeilijker te beantwoorden met de komst van de digitale meter . Het decreet voorziet voor wie voor eind 2020 zonnepanelen laat plaatsen, dat de meter virtueel blijft terugdraaien en dit gedurende 15 jaar na ingebruikname. Zowel voor uw elektriciteit, heffingen als overige componenten van de elektriciteitsfactuur (uitgezonderd nettarieven) betaalt u dan op basis van uw teruggedraaide of gecompenseerde afname (0 kWh in dit voorbeeld). Ook voor de aanrekening van uw nettarieven hanteren we tot en met eind 2020 hetzelfde principe (aangevuld met het prosumententarief), waarbij u met een digitale meter er voor kan kiezen om u te laten afrekenen op basis van uw werkelijke afname van het net, zoals de Vlaamse regering heeft bepaald voor de overige componenten van de elektriciteitsfactuur.

Wanneer verander ik als zonnepaneleneigenaar best van energieleverancier?

Voor energieconsumenten zonder zonnepanelen maakt het niet zoveel uit wanneer ze van energieleverancier veranderen, voor eigenaars van zonnepanelen is de timing bijzonder belangrijk. U maakt de overstap best zo dicht mogelijk bij de jaarlijkse meteropname door uw netbeheerder. Als u de leverancierswissel niet goed plant, riskeert u op de tussentijdse afrekening die bij elke wissel wordt opgemaakt:

 • ofwel een groot overschot van de zomer, dat naar 0 herleid wordt en waar u dus niet meer van profiteert
 • ofwel een groot tekort van de winter dat nog niet aangezuiverd werd.

Wil u energiecontracten vergelijken? Doe de V-test®!

Valt de omvormer regelmatig uit?

Valt de omvormer regelmatig uit?

Dit komt meestal doordat de spanning aan de uitgang van de omvormer te hoog is. Als dat gebeurt wordt de omvormer automatisch afgeschakeld omwille van de veiligheid. Uw zonnepanelen kunnen dan geen elektriciteit meer opwekken, wat jammer is voor het milieu én voor de rentabiliteit van uw installatie.

Wat kan u hieraan doen?

Allereerst bekijkt u, eventueel samen met uw installateur,  of uw installatie correct geconfigureerd werd:

 • Zijn de uitschakelparameters van de omvormer correct ingesteld? De omvormer moet automatisch worden afgeschakeld als de spanning 264,5V bereikt, of als de gemiddelde spanning over 10 minuten meer is dan 253V. De uitschakelparameters zijn bepaald in een technisch voorschrift van de netbeheerders (verenigd in ‘Synergrid’): zie voorschrift C10/11, (Annex C, instellingen van het automatisch scheidingssysteem). Als men geconfronteerd wordt met het regelmatig uitvallen van de omvormer, moet men in eerste instantie nagaan of deze instellingen correct zijn.
 • De spanningsval mag maximaal 1% bedragen over de binneninstallatie (tussen omvormer en de facturatiemeter van de netbeheerder) en nog eens 1% over de aansluitkabel (tussen aansluitpunt en facturatiemeter). Kijk na of dat het geval is. De spanningsval kan verminderd worden door de kabel te verkorten (bijvoorbeeld de omvormer zo kort mogelijk bij het toegangspunt op het net aan te sluiten) en/of de sectie van de kabel te vergroten.

Vervolgens bekijkt u, eventueel samen met uw installateur, of u het probleem kan oplossen:

 • Sommige omvormers zijn ingesteld op striktere waarden van uitschakelparameters dan nodig, en schakelen dus sneller uit. U kan dit aanpassen. Dit is vooral het geval bij omvormers die geïnstalleerd zijn voor 2012 omdat de regels voorheen strikter waren.
 • De spanningsval over binneninstallatie en aansluitkabel kan verminderd worden door de kabel te verkorten (bijvoorbeeld de omvormer zo kort mogelijk bij het toegangspunt op het net aan te sluiten) en/of de sectie van de kabel te vergroten.
 • Is uw installatie éénfasig aangesloten? Dan kan het helpen om
  • over te schakelen naar een driefasige aansluiting met een driefasige verdeling van het omvormervermogen, ook al is het vermogen van de installatie niet groter dan 5 kVA (aan te raden), of
  • de omvormer aan te sluiten op een andere fase.
 • Is uw installatie driefasig aangesloten met één of twee omvormers? Vervang dit door een driefasige omvormer, of door drie éénfasige omvormers die elk op een andere fase zijn aangesloten.
 • Kijk na of het totale maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) zeker niet hoger is dan 
  • 5 kVA voor een eenfasige omvormer, aangesloten op  een eenfasige of op een driefasige aansluiting
  • 10 kVA voor een driefasige omvormer, aangesloten op een driefasige aansluiting

Is de spanningsval over binneninstallatie en aansluitkabel binnen de grenzen, en voldoet de installatie volledig aan de door de netbeheerder voorgeschreven technische regels, maar blijft u toch problemen ondervinden? Dan contacteert u best uw netbeheerder. Hij kan:

 • de spanning op de transformator van de straatcabine misschien iets lager instellen, zodat de spanning bij de laatste verbruiker op het net toch nog binnen de tolerantie valt
 • misschien voorzien in een versterking van het distributienet als dat technisch, economisch en sociaal verantwoord is. Dit is een oplossing op middellange termijn.

Meer informatie vind je ook op https://www.fluvius.be/nl/thema/zonnepanelen/zonnepanelen-storingen

Waar kan u hierover een klacht indienen?

Is de spanningsval over binneninstallatie en aansluitkabel binnen de grenzen, voldoet de installatie verder volledig aan de door de netbeheerder voorgeschreven technische regels, heeft u de netbeheerder hieromtrent gecontacteerd en kon hij het probleem niet oplossen?

Dan moet u uw klacht over het regelmatig uitvallen van uw omvormer schriftelijk indienen bij Fluvius.

Op uw verzoek zal uw netbeheerder een onderzoek instellen, dat leidt tot een rapport met de resultaten en conclusies van de meting die zal worden uitgevoerd.
Deze procedure is beschreven in art. 2.2.91 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.

 1. Als het onderzoek aantoont dat uw installatie afwijkt van de technische voorschriften van de netbeheerder of het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit kunnen de kosten voor de metingen aan u aangerekend worden.
 2. Als uit dat onderzoek blijkt dat uw installatie beantwoordt aan de technische voorschriften van de netbeheerder en het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit zal uw netbeheerder een oplossing voorstellen.

Als het probleem niet opgelost raakt, moet vastgesteld worden dat er een tekort aan injectiecapaciteit op het lokaal distributienet is. Het net beschikt dan niet over voldoende capaciteit om de injectie te ontvangen, hetgeen tot te hoge spanningswaarden leidt (reden van het uitvallen van de omvormer, dit is een beveiligingsmechanisme om beschadiging tegen te gaan) met als gevolg dat de norm voor leveringskwaliteit (NBN 50160) overschreden wordt. Deze norm bepaalt dat  gemiddelde spanning op het distributienet, over een interval van 10-minuten, niet hoger dan 253V mag zijn (= 230V + 10%) en dat de ogenblikkelijke waarde nooit boven 264,5V (= 230V + 15%) mag komen. Hogere waardes kunnen leiden tot beschadiging van verbruikstoestellen.

Het is de taak van de netbeheerder om ervoor te zorgen dat er voldoende netcapaciteit aanwezig is en dat tegelijk de kwaliteitsnorm gerespecteerd wordt. Bijgevolg zou men geen hinder mogen ondervinden als men, volgens de regels (dus mits melding dan wel toelating tot aansluiting van de installatie), is aangesloten op het distributienet.

Als men dus na de correctieve acties van de netbeheerder en ondanks de correcte instelling van de omvormer, vaststelt dat deze alsnog regelmatig uitvalt, met verlies van opbrengst voor gevolg, dan kan men vergoeding voor deze schade (verlies van opbrengst) eisen van de netbeheerder.

Men moet dan aantonen welke schade met ondervond (wat is het bedrag van de gemiste opbrengst), en de link aantonen met een fout van de netbeheerder (cfr. voorzien in voldoende injectiecapaciteit – conformiteit van eigen installatie zal daarbij aangetoond moeten worden).

Deze schadeclaim moet bij de netbeheerder ingediend worden, die deze zal beoordelen.

Het gaat om een gemeenrechtelijke schaderegeling, die tot de federale bevoegdheid behoort.

Betwistingen hieromtrent moeten door de rechtbank worden beslecht.

Ik heb zonnepanelen. Heeft het zin om te veranderen van elektriciteitsleverancier?

Ook voor zonnepaneleneigenaars is het interessant om te kijken of er geen voordeliger elektriciteitscontract is dan uw huidig contract.

De jaarlijkse vergoeding kan nul euro bedragen maar ook een stuk hoger zijn. Het kan zijn dat u toch nog elektriciteit verbruikt, naast de stroom die uw zonnepanelen opwekken. Dan kiest u best voor een contract met een lage eenheidsprijs voor elektriciteit. Die prijs ziet u volledig rechts in de resultatentabel van de V-test, als u klikt op Details. De omschrijving is 'Energiecomponent' en wordt uitgedruk in eurocent per kWh.

Wil u elektriciteitscontracten vergelijken? Doe de V-test®!

Waar moet ik op letten als ik een terugdraaiende meter heb?

Let op, dit geldt enkel voor zonnepaneleneigenaars die nog geen digitale meter hebben en voor zonnepaneleneigenaars met een digitale meter die werkt als een virtuele terugdraaiende teller.

Als u uw zonnepanelen optimaal voor uw eigen verbruik wil benutten, moet u met een paar scenario’s rekening houden:

 • Soms verbruikt u niet alle stroom die uw zonnepanelen opwekken. Dat kan het geval zijn op dagen met veel zon, zeker als u niet thuis bent. In dat geval stroomt de overtollige elektriciteit naar het net.
 • Het omgekeerde is ook mogelijk. ’s Avonds, ’s nachts of op dagen zonder zon wekken uw zonnepanelen geen stroom op, maar verbruikt u wel elektriciteit. In dat geval zal u dus elektriciteit afnemen van het net.

Idealiter verbruikt u natuurlijk zoveel mogelijk stroom die u zélf hebt opgewekt met uw zonnepanelen. Maar u waakt er ook best over dat u niet teveel stroom produceert die u niet zelf consumeert.

Wat is het voordeligst: een enkelvoudige meter, of een dag- en nachtmeter?

De komst van de digitale meter zorgt ervoor dat deze vraag niet meer eenvoudig kan beantwoord worden. Uw meest voordelige situatie hangt namelijk af van verschillende factoren:

 • U betaalt nettarieven op basis van het prosumententarief of uw werkelijke afname van het distributienet;
 • De opbrengst van uw zonnepanelen is sterk lager, ongeveer gelijk of sterk hoger dan uw jaarlijks verbruik.

Als bij u een digitale meter geplaatst wordt, heeft u de keuze. De digitale meter werkt als een terugdraaiende teller en u betaalt prosumententarief. Of u wordt voor uw nettarieven afgerekend op basis van wat u werkelijk afneemt. Als u ervoor kiest om uw nettarieven op basis van uw werkelijke afname te laten afrekenen, is dit onherroepelijk. Bij de plaatsing van uw digitale meter, kan u ook gratis de keuze tussen een enkelvoudig of tweevoudig (dag/nacht) tarief maken. Nadien kan u deze keuze nog wijzigen. In dat geval zal uw distributienetbeheerder u hiervoor 8,5 euro exclusief btw aanrekenen. Bij elke tariefwissel zal uw leverancier een tussentijdse factuur opmaken. Hierdoor kan u mogelijks uw productieoverschot verliezen.

 

Wat moet ik doen als ik nog geen meter met terugdraaiende teller heb?

Zolang er in uw woning of bedrijf nog geen digitale meter geplaatst is, hebt u als eigenaar van een installatie met een maximaal AC-vermogen ≤ 10 kW recht op een terugdraaiende meter. Uw netbeheerder zal uw elektriciteitsmeter gratis aanpassen.

Bij bestaande zonnepaneleneigenaars wordt de digitale meter geplaatst tussen 1 juli 2019 en 31 december 2022. 

Als u nu zonnepanelen laat leggen plaatst Fluvius onmiddellijk een digitale meter.

Hoe laat ik mijn zonnepanelen optimaal renderen?

Als u meer energie produceert dan u verbruikt, zal uw leverancier uw energiefactuur opmaken alsof u niets hebt verbruikt. U krijgt (minstens voorlopig) geen vergoeding als u meer elektriciteit op het net zet dan u er afhaalt. U plaatst dus voorlopig best niet meer zonnepanelen dan nodig om in uw eigen verbruik te voorzien, de meerkost kan u immers nog niet recupereren. Aangezien elektrische toestellen steeds energiezuiniger worden – en u met dezelfde gezinssituatie en dezelfde levensstijl – in de toekomst eerder minder dan meer energie zal verbruiken, houdt u bovendien best nog wat ruimte over om elektriciteit te besparen.