Veelgestelde vragen over toekomst nettarieven grote bedrijven

Waarom hervormen we de distributienettarieven voor grote bedrijven?

Door een groter deel van de distributienettarieven vanaf 2022 aan te rekenen via een capaciteitstarief moedigen we grote bedrijven nog meer aan om het net efficiënt te gebruiken. We doen dit met het oog op het veranderende energielandschap (energietransitie). Door meer lokale hernieuwbare energie, meer elektrische voertuigen en meer warmtepompen zullen de distributienetten in de toekomst meer en anders gebruikt worden én blootgesteld worden aan grotere (gelijktijdige) piekbelastingen. Als we geen maatregelen nemen, kunnen als gevolg hiervan belangrijke nieuwe netinvesteringen nodig zijn. Hierdoor zouden de distributienettarieven in de toekomst heel wat duurder kunnen worden. Dat willen we voorkomen. 

Tegelijkertijd hervormen we ook de distributienettarieven voor gezinnen en kmo’s. We voeren ook voor hen een capaciteitstarief in om zo élke netgebruiker er bewust van te maken dat hoge pieken in het verbruik extra kosten voor het net met zich kunnen meebrengen.

Met deze hervorming geven we bedrijven een meer effectieve stimulans om het verbruik – elke maand opnieuw – te spreiden. Ook reflecteren we beter dat Fluvius bij de aanleg van het bestaande distributienet voor elke netgebruiker een bepaalde netcapaciteit heeft voorzien en dus een bepaalde kost heeft gemaakt, onafhankelijk van het feit of deze netgebruiker hier vandaag al dan niet gebruik van maakt. De kosten gerelateerd aan deze historische netinvesteringen maken vandaag een belangrijk deel uit van het luik netkosten in de distributienettarieven. We vinden het belangrijk dat élk bedrijf hierin een bijdrage levert. Door bedrijven op voorhand hun verwachte benodigde capaciteit of ‘toegangsvermogen’ te laten reserveren, stellen we Fluvius ten slotte beter in staat om het net in de toekomst te dimensioneren in functie van de werkelijke behoeften van de netgebruikers.

Betaalt mijn bedrijf na de hervorming op bepaalde tijdstippen hogere distributienettarieven dan op andere tijdstippen? Wat gebeurt er met het dag-/nachttarief?

Het capaciteitstarief dat uw bedrijf betaalt, is niet afhankelijk van het moment waarop u uw piekvermogen heeft gebruikt.

Ook voor het luik van de distributienettarieven dat blijft aangerekend worden op basis van kWh, speelt het moment waarop uw bedrijf elektriciteit afneemt niet langer een rol. We schaffen het huidig onderscheid tussen het duurdere dag- en het goedkopere nachttarief af.

Het dag-/nachttarief werd vroeger ingevoerd in het licht van het vooral nucleaire productiepark en het evenwicht van het energiesysteem. Om de elektriciteitsvraag ’s nachts te vergroten zodat deze beter afgestemd zou zijn op de nucleaire elektriciteitsproductie, die niet zomaar ’s nachts verminderd kan worden, werden ’s nachts lagere distributienettarieven aangerekend. Maar deze lagere nachttarieven reflecteren geen lagere kosten voor Fluvius en zijn niet meer afgestemd op de kenmerken van de toenemende productie op basis van hernieuwbare energiebronnen. Daarom schaffen we het huidig onderscheid tussen dag- vs. nachttarief af.

Hoe worden de distributienettarieven voor elektriciteit vanaf 2022 aangerekend voor grote bedrijven?

De ‘netkosten’ worden volledig op basis van capaciteit aangerekend.

De helft van de netkosten wordt aangerekend o.b.v. het ‘toegangsvermogen’ ( kVA ) van het bedrijf, de andere helft o.b.v. zijn voorbije maandpiek (kW). Het toegangsvermogen wordt door het bedrijf op voorhand ingesteld. Het bedrijf ‘reserveert’ zo zijn verwachte benodigde maximale netcapaciteit voor het komende jaar. De maandpiek is het hoogste kwartiervermogen (ofwel ‘piekvermogen’) dat het bedrijf in een maand gebruikt. Wanneer de maandpiek het toegangsvermogen overschrijdt, betaalt het bedrijf op de overschrijding een ontradend tarief.

De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor openbaredienstverplichtingen , de toeslagen en de overige transmissiekosten, blijven aangerekend worden op basis van de afgenomen kWh.

Hoe worden de distributienettarieven voor elektriciteit op dit moment aangerekend voor grote bedrijven?

De distributienettarieven voor grote bedrijven zijn vandaag deels capaciteits- en deels kWh-gebaseerd. De ‘netkosten’ worden deels aangerekend op basis van capaciteit (meer bepaald op basis van de jaarpiek, het hoogste kwartiervermogen ofwel ‘piekvermogen’ in de voorbije 12 maanden) (kW) en deels op basis van de hoeveelheid elektriciteit (kWh) die het bedrijf van het net afneemt. Ook een deel van de transmissiekosten – dit zijn de kosten die door de transmissienetbeheerder Elia aan Fluvius worden aangerekend – worden o.b.v. de jaarpiek doorgerekend aan de grote bedrijven, meer bepaald de kosten gerelateerd aan de ontwikkeling en het beheer van de transmissienetinfrastructuur.

De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor openbaredienstverplichtingen , de toeslagen en de overige transmissiekosten, worden aangerekend op basis van de afgenomen kWh.

Wanneer worden de distributienettarieven voor elektriciteit hervormd?

We voeren de hervorming van de distributienettarieven door op 1 januari 2022.