Veelgestelde vragen over toekomst nettarieven grote bedrijven

Wat verstaan we onder grote bedrijven?

Onder grote bedrijven verstaan we alle netgebruikers aangesloten op het middenspanningsnet of rechtstreeks op een transformator tussen het hoog- en middenspanningsnet of het midden- en laagspanningsnet. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal veel gestelde vragen.

Wanneer zal de hervorming van de distributienettarieven plaatsvinden?

We zullen de hervorming van de distributienettarieven doorvoeren op 1 januari 2022.

We wachten nu de reacties op de openbare raadpleging af en gaan hier nadien mee aan de slag om later dit jaar een finale beslissing te nemen. 

We zullen u op de hoogte brengen van deze beslissing. Vanaf dan zullen we u ook beginnen informeren over de mogelijke impact van de hervorming op de elektriciteitsfactuur van uw bedrijf en de manieren waarop u die factuur mogelijk in positieve zin kan beïnvloeden. 

Hoe worden de distributienettarieven voor elektriciteit op dit moment aangerekend voor grote bedrijven?

De distributienettarieven voor grote bedrijven zijn vandaag deels capaciteits- en deels kWh-gebaseerd. De ‘netkosten’ – dit zijn de kosten die effectief gerelateerd zijn aan het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit – worden deels aangerekend op basis van capaciteit (meer bepaald op basis van de jaarpiek, het hoogste kwartiervermogen ofwel ‘piekvermogen’ in de voorbije 12 maanden) (kW) en deels op basis van de hoeveelheid elektriciteit (kWh) die het bedrijf van het net afneemt. Ook een deel van de transmissiekosten – dit zijn de kosten die door de transmissienetbeheerder Elia aan Fluvius worden aangerekend – worden o.b.v. de jaarpiek doorgerekend aan de grote bedrijven, meer bepaald de kosten gerelateerd aan de ontwikkeling en het beheer van de transmissienetinfrastructuur.

De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor openbaredienstverplichtingen , de toeslagen en de overige transmissiekosten, worden aangerekend op basis van de afgenomen kWh.

Hoe zullen de distributienettarieven voor elektriciteit vanaf 2022 worden aangerekend voor grote bedrijven?

De ‘netkosten’ – dit zijn de kosten die effectief gerelateerd zijn aan het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit – zullen volledig op basis van capaciteit worden aangerekend.

De helft van de netkosten zal worden aangerekend  o.b.v. het ‘toegangsvermogen’ ( kVA ) van het bedrijf, de andere helft o.b.v. zijn voorbije maandpiek (kW). Het toegangsvermogen zal door het bedrijf op voorhand worden ingesteld. Het bedrijf ‘reserveert’ zo zijn verwachte benodigde maximale netcapaciteit voor het komende jaar. De maandpiek is het hoogste kwartiervermogen (ofwel ‘piekvermogen’) dat het bedrijf in een maand gebruikt. Wanneer de maandpiek het toegangsvermogen overschrijdt, zal het bedrijf op de overschrijding een ontradend tarief betalen.

De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor openbaredienstverplichtingen , de toeslagen en de overige transmissiekosten, zullen blijven  aangerekend worden op basis van de afgenomen kWh.

Zal mijn bedrijf na de hervorming op bepaalde tijdstippen hogere distributienettarieven betalen dan op andere tijdstippen? Wat zal er gebeuren met het dag-/nachttarief?

Het capaciteitstarief dat uw bedrijf betaalt zal niet afhankelijk zijn van het moment waarop u uw piekvermogen heeft gebruikt.

Ook voor het luik van de distributienettarieven dat we willen blijven aanrekenen op basis van kWh, zal het moment waarop uw bedrijf elektriciteit afneemt niet langer een rol spelen. In onze voorstellen schaffen we namelijk het huidig onderscheid tussen het duurdere dag- en het goedkopere nachttarief af.

Het dag-/nachttarief werd vroeger ingevoerd in het licht van het vooral nucleaire productiepark en het evenwicht van het energiesysteem. Om de elektriciteitsvraag ’s nachts te vergroten zodat deze beter afgestemd zou zijn op de nucleaire elektriciteitsproductie, die niet zomaar ’s nachts verminderd kan worden, werden ’s nachts lagere distributienettarieven aangerekend. Maar deze lagere nachttarieven reflecteren geen lagere kosten voor Fluvius en zijn niet meer afgestemd op de kenmerken van de toenemende productie op basis van hernieuwbare energiebronnen. Daarom willen we het huidig onderscheid tussen dag- vs. nachttarief afschaffen.

Waarom hervormen we de distributienettarieven voor grote bedrijven?

Door een groter deel van de distributienettarieven vanaf 2022 aan te rekenen via een capaciteitstarief willen we grote bedrijven nog meer aanmoedigen om het net efficiënt te gebruiken. We doen dit met het oog op het veranderende energielandschap (energietransitie). Door meer lokale hernieuwbare energie, meer elektrische voertuigen en meer warmtepompen zullen de distributienetten in de toekomst meer en anders gebruikt worden én blootgesteld worden aan grotere (gelijktijdige) piekbelastingen. Als we geen maatregelen nemen, kunnen als gevolg hiervan belangrijke nieuwe netinvesteringen nodig zijn. Hierdoor zouden de distributienettarieven in de toekomst heel wat duurder kunnen worden. Dat willen we voorkomen. 

Tegelijkertijd hervormen we ook de distributienettarieven voor gezinnen en kmo’s. We voeren ook voor hen een capaciteitstarief in om zo élke netgebruiker er bewust van te maken dat hoge pieken in het verbruik extra kosten voor het net met zich kunnen meebrengen.

We herbekijken in deze hervorming ook de manier waarop het capaciteitstarief wordt aangerekend aan grote bedrijven. We stellen voor om dit niet langer te doen op basis van de jaarpiek (kW), maar op basis van een combinatie van het ‘toegangsvermogen’ ( kVA ) van het bedrijf en zijn voorbije maandpiek (kW).

Met deze voorstellen willen we bedrijven een meer effectieve stimulans geven om het verbruik – elke maand opnieuw – te spreiden. Ook willen we beter reflecteren dat Fluvius bij de aanleg van het bestaande distributienet voor elke netgebruiker een bepaalde netcapaciteit heeft voorzien en dus een bepaalde kost heeft gemaakt, onafhankelijk van het feit of deze netgebruiker hier vandaag al dan niet gebruik van maakt. De kosten gerelateerd aan deze historische netinvesteringen maken vandaag een belangrijk deel uit van het luik netkosten in de distributienettarieven. We vinden het belangrijk dat élk bedrijf hierin een bijdrage levert. Door bedrijven op voorhand hun verwachte benodigde capaciteit of ‘toegangsvermogen’ te laten reserveren, willen we Fluvius ten slotte beter in staat stellen om het net in de toekomst te dimensioneren in functie van de werkelijke behoeften van de netgebruikers.

Wat zal de impact zijn van deze hervorming op de elektriciteitsfactuur van mijn bedrijf?

Wij maakten berekeningen voor een aantal specifieke voorbeeld-netgebruikers (gezinnen, kmo’s en bedrijven op middenspanning) om te kijken wat de impact zal zijn van het capaciteitstarief. Deze berekeningen werden gemaakt op basis van onze meest recente inzichten en de best mogelijke inschatting van op dit moment onzekere parameters. Deze simulaties vindt u via filmpje of in deze presentatie. De komende maanden gaan wij deze simulaties verder verfijnen. Wij engageren ons om van zodra we de impact op de factuur nog beter kunnen simuleren/inschatten we hierover zullen informeren.

We begrijpen dat de invoering van een nieuwe tariefstructuur een ingrijpende wijziging is en mogelijk bij veel gezinnen en bedrijven vragen oproept. De nieuwe tariefstructuur wil de elektriciteitsafnemers aanzetten om hun gedrag af te stemmen op het collectief en efficiënt gebruik van het elektriciteitsnet. Om hen daarin bij te staan, zullen we in aanloop naar de invoering van het capaciteitstarief op 1 januari 2022 de nodige informatiecampagnes doen om de elektriciteitsafnemers wegwijs te maken in deze nieuwe situatie.

Is dit een nieuwe denkoefening? Doet de VREG deze oefening alleen?

Nee, de VREG startte een onderzoek naar de toekomst van de distributienettarieven in juni 2016. Sindsdien loopt een traject met onze belanghebbenden, met input van externe (studie)bureaus. We doen deze oefening dus niet alleen, maar we houden rekening met de reacties van al onze belanghebbenden. We delen ook ervaringen en plannen tot hervorming met collega-regulatoren in verschillende andere EU-landen.

Is Vlaanderen de enige plek waar men hierover nadenkt?

In het licht van de energietransitie en de mogelijke impact hiervan op de netkosten overwegen meer en meer landen de invoering van een capaciteitstarief of een verhoging van het capaciteitsaandeel in de tariefstructuur. We zijn dus niet de enige regio die hierover nadenkt.

In sommige landen zijn er vandaag al grotendeels capaciteitsgebaseerde nettarieven, zowel voor gezinnen als bedrijven, bijvoorbeeld in Nederland, Spanje en Italië.

Waarom denkt de VREG hierover na en niet de Vlaamse regering?

Wij zijn als regulator exclusief bevoegd om rond distributienettarieven een bepaald beleid te voeren. Dit vloeit onder meer voort uit de Europese Elektriciteitsrichtlijn. De overheid mag niet raken aan reguleringsbeslissingen ‘zoals het vaststellen of goedkeuren, volgens transparante criteria, van transmissie- of distributienettarieven of de berekeningsmethodes hiervoor’.

Dat houdt onder meer in dat de politiek ons geen welbepaalde manier van toewijzing van kosten kan opleggen voor de berekening van de distributienettarieven.