Veelgestelde vragen over doel simulator

Wat tonen we u met de simulator?

We geven u met de simulator een inschatting van uw zelfconsumptie met tips om deze te verhogen. Vervolgens geven we u voor uw geschatte % zelfconsumptie een zicht op de impact op uw jaarlijkse elektriciteitsfactuur. We gaan daarbij uit van de huidig geldende tarifaire bepalingen.

De simulator is ook voor gezinnen die een  warmtepomp  of warmtepompboiler hebben of de plaatsing ervan plannen. Ook gezinnen met een (te plaatsen) elektrische warmwaterboiler kunnen de simulator gebruiken. De simulator laat ook toe om een thuisbatterij toe te voegen.

Gezinnen die elektrisch verwarmen, op vandaag al een batterij en/of een elektrische auto hebben, kunnen de simulator niet gebruiken.

Kan elke (toekomstige) zonnepaneleneigenaar de simulator gebruiken?

Nee, de simulator is voor gezinnen met een zonnepaneleninstallatie met een totaal omvormervermogen ≤ 10  kVA en sinds begin juli ook voor gezinnen die zonnepanelen overwegen.

Ook nieuw sinds begin juli:

Gezinnen die elektrisch verwarmen, op vandaag al een batterij en/of een elektrische auto hebben, kunnen de simulator niet gebruiken.

Waarom heeft de VREG het in de Tariefmethodologie maar over de keuzemogelijkheid tot eind 2020 in vergelijking met de 15 jaar in het decreet digitale meters?

De VREG kan dit wettelijk gezien niet doen. Wij conformeerden ons met de decretale regeling in het Energiedecreet door dit in te schrijven in de huidige Tariefmethodologie.

De Tariefmethodologie legt vast hoe de netbeheerders vergoed worden voor hun diensten en aangezet worden tot een efficiënte bedrijfsvoering. Ze omvat de regels, de rapporteringen en de berekeningen die de netbeheerders moeten volgen om te komen tot de tarieven voor de elektriciteits- en aardgasdistributie.

Omdat de Tariefmethodologie slechts loopt over de periode 2017-2020 kunnen wij ons ook enkel over die periode uitspreken. De nieuwe Tariefmethodologie vanaf 1 januari 2021 moet nog vastgelegd worden. Om tot deze nieuwe tariefmethodologie te komen, zullen we een decretaal bepaalde procedure volgen. Zo hebben we voorafgaandelijk overleg met de distributienetbeheerders én organiseren we een publieke consultatie bij alle belanghebbenden. Deze laatste verwachten we in de eerste helft van 2020 te kunnen publiceren. Wij kunnen ons dus nog niet formeel uitspreken over de nieuwe reguleringsperiode die zal starten op 1 januari 2021.

Bovendien zal er door de VREG een procedure bij het Grondwettelijk Hof opgestart worden tegen artikel 31 van het decreet dat bepaalt dat zonnepaneleneigenaars tot 15 jaar na indienstneming van hun zonnepanelen ook voor hun nettarieven nog op basis van hun teruggedraaide afname kunnen aangerekend worden. Wij wachten het arrest van het Hof hierover af.