Veelgestelde vragen over digitale meter en zonnepaneleneigenaars

Ik heb zonnepanelen of overweeg de aankoop van zonnepanelen. Ik heb nu een tweevoudig uurtarief en overweeg over te schakelen naar een enkelvoudig tarief. Wacht ik beter op de digitale meter of schakel ik alsnog over op een enkelvoudig tarief?

De komst van de digitale meter zorgt ervoor dat deze vraag niet meer eenvoudig kan beantwoord worden. Uw meest voordelige situatie hangt namelijk af van verschillende factoren:

  • U betaalt nettarieven op basis van het prosumententarief of uw werkelijke afname van het distributienet;
  • De opbrengst van uw zonnepanelen is sterk lager, ongeveer gelijk of sterk hoger dan uw jaarlijks verbruik.

Als bij u een digitale meter geplaatst wordt, heeft u de keuze. De digitale meter werkt als een terugdraaiende teller en u betaalt prosumententarief. Of u wordt voor uw nettarieven afgerekend op basis van wat u werkelijk afneemt. Als u ervoor kiest om uw nettarieven op basis van uw werkelijke afname te laten afrekenen, is dit onherroepelijk. Bij de plaatsing van uw digitale meter, kan u ook gratis de keuze tussen een enkelvoudig of tweevoudig (dag/nacht) tarief maken. Nadien kan u deze keuze nog wijzigen. In dat geval zal uw distributienetbeheerder u hiervoor 8,5 euro exclusief btw aanrekenen.

Met onze simulator schatten we in wat voor uw situatie het meest voordelige telsysteem zou zijn. Merk echter op dat het resultaat een inschatting op basis van de huidig geldende tarifaire bepalingen is waaraan geen rechten kunnen ontleend worden, ook niet wat de toekomstige evolutie van de nettarieven betreft.

Ik overweeg de aankoop van een thuisbatterij. Wat kunnen batterijen betekenen in combinatie met mijn zonnepanelen?

Een thuisbatterij laat een prosument toe om de eigen geproduceerde energie op te slaan en later te verbruiken op momenten dat er geen productie van de zonnepanelen is. De mogelijkheden om batterijen in te zetten voor andere doeleinden zoals ondersteuning van netbeheer worden nog verder onderzocht en uitgetest.

In onze simulator kan u zien wat de impact van de toevoeging van een thuisbatterij op uw % zelfconsumptie is.

Batterijen kunnen ervoor zorgen dat uw afname van het net afneemt. Een accu slaat overdag opgewekte energie op om piekmomenten in het energieverbruik in de ochtend en de avond op te vangen. De duurzame energie blijft zo in de woning, wat het duurzame gedrag van bewoners stimuleert. Hou er wel rekening mee dat het uiteraard moeilijk zal zijn om uw volledige jaarverbruik door de aankoop van een batterij te dekken. Zo zullen uw zonnepanelen voornamelijk in de winter vermoedelijk onvoldoende elektriciteit produceren om uw elektriciteitsverbruik tijdens die dagen aan de hand van een batterij op te vangen.

Voorwaarden aanvraag premie vanaf 1 augustus 2019: alle info bij het departement Omgeving

Specifieke vereisten: momenteel zijn er geen specifieke technische vereisten voor batterijen, maar dit zal in 2019 veranderen. Er komt dan een nieuwe versie van de C10/11 voorschriften. Deze zullen naast decentrale productie ook batterijsystemen afdekken.

In de eerste plaats is wel het AREI van toepassing (een nieuwe batterij moet elektrisch gekeurd worden) en verder geldt ook het aansluitingsreglement van de netbeheerder (artikel 7.5) waarin een meldingsplicht staat voor batterijsystemen vanaf 3kWh sinds 1 januari 2017.

Meer weten over de meldingsplicht voor batterijen? Het nieuwe aansluitingsreglement, waarin de meldingsplicht van de plaatsing van bepaalde opslagsystemen (nl.: vanaf 3 kWh) is vermeld, is in werking sinds 1 januari 2017 (voor Eandis) en sinds 1 februari 2017 (voor Infrax). U moet de plaatsing van batterijen die sinds die datum worden geïnstalleerd aanmelden bij Fluvius, de fusiemaatschappij van beide bedrijven.  

De distributienetgebruiker op laagspanning “is er toe gehouden met de DNB in contact te treden om na te gaan of er al dan niet tot een aanpassing van de aansluiting of een aanpassing van het Distributienet overgegaan moet worden teneinde de operationele veiligheid en spanningskwaliteit te waarborgen bij: […] - de installatie of het weghalen van een Opslagmogelijkheid voor elektriciteit vanaf 3 kWh […]”.

Zie bijvoorbeeld de volgende link onder artikel 7.5. ‘Wijziging van afname- of injectiekarakteristieken’.

Wat moet ik doen als ik wil overstappen naar afrekening op basis van werkelijke afname?

Vanaf 1 juli 2019 kunnen prosumenten met een digitale meter  ook zelf kiezen om over te stappen naar het nieuwe nettariefsysteem. Let wel: als u kiest voor het nieuwe systeem, dan kan u nadien niet meer terug naar het prosumententarief . Deze keuze kan u vanaf 1 juli 2019 aan Fluvius laten weten via een webformulier op hun website.

Vanaf wanneer geldt de periode van 15 jaar?

Wie zonnepanelen plaatst voor eind 2020 kan conform het decreet maximaal 15 jaar gebruikmaken van het principe van de ‘terugdraaiende teller’.

Let op, dit is onder voorbehoud van de stappen van de VREG, CREG en de federale overheid naar het Grondwettelijk Hof. Hierdoor staat het bestaan van de terugdraaiende teller op de helling. 

Die periode van 15 jaar loopt vanaf de datum waarop uw installatie in dienst werd genomen (datum op het keuringsattest). 

Voor een uitbreiding voor of na 2021 blijft de periode van 15 jaar behouden voor zowel de initiële installatie als de uitbreiding. De datum van indienstname (AREI keuring) van de 1e installatie telt.

Er kunnen nooit twee meetinstallaties zijn voor één EAN. Twee meters, elk voor een gedeelte van de PV-installatie , is juridisch en technisch verboden/niet mogelijk.

Bij een uitbreiding krijgt u een digitale meter , geen analoge meter. Analoge meters worden niet meer geplaatst.

De digitale meter zal terugdraaien in de “back-end”. Dit betekent dat de afname en de injectie, die apart geregistreerd worden op de digitale meter (2 displays), achteraf met elkaar verrekend zullen worden voor facturatie- en communicatieprocessen. Met andere woorden, u wordt gefactureerd op afname min injectie, beperkt tot 0 kWh. U betaalt ook het prosumententarief per kVA omvormervermogen. Als u kiest voor het systeem van afrekening van nettarieven op basis van werkelijke afname, moet u dat expliciet melden aan Fluvius . Dan gebeurt geen compensatie afname min injectie op het deel nettarieven. Welk systeem voor u het meest voordelig is, kan u simuleren via onze Simulator Digitale meter.

Komt er een vergoeding voor mijn te veel geproduceerde elektriciteit? Vanaf wanneer komt die er?

De Vlaamse regering is momenteel bezig met het uitwerken van een regeling die het mogelijk moet maken dat de  prosument die op basis van werkelijke afname wordt afgerekend een vergoeding krijgt voor zijn op het net geïnjecteerde elektriciteit.

Op dit ogenblik is nog niets beslist over de specifieke modaliteiten.

We zijn ervan overtuigd dat de prosument in de toekomst innovatievere energiecontracten zal kunnen sluiten met zijn elektriciteitsleverancier en een actievere rol in de energiemarkt kan spelen. Als de prosument kiest voor afrekening op basis van werkelijke afname krijgt hij prikkels om gelijktijdigheid van productie en verbruik te verhogen en zal hij bijgevolg meer geneigd zijn om gebruik te maken van nieuwe technologieën en diensten.

Ik ben zonnepaneleneigenaar en ik wil mijn terugdraaiende teller behouden. Kan dat?

Nee, de digitale meter wordt verplicht in Vlaanderen. U kan de plaatsing niet weigeren.

In tegenstelling tot een traditionele meter draait de digitale meter niet fysiek terug, maar kan dat wel virtueel.

Conform het decreet (artikel 31) en de tariefmethodologie heeft een prosument met een digitale meter tot eind 2020 de keuzemogelijkheid:

  • Digitale meter werkt als een terugdraaiende meter: aanrekening van de nettarieven op basis van het compensatieprincipe met het prosumententarief ; dit is de standaard als u geen keuze maakt.
  • Digitale meter werkt niet als een terugdraaiende meter en de nettarieven worden afgerekend op basis van werkelijke afname. Als u vooral verbruikt als de zon schijnt, is dit voordeliger. 

Welk systeem voor u het voordeligst is, berekent u via de simulator digitale meter. 

We zijn geen voorstander van het artikel 31. Met dit artikel blijft het terugdraaien van de teller mogelijk voor een periode van 15 jaar. Het artikel gaat in tegen onze onafhankelijkheid en onze exclusieve tariefbevoegdheid. De regeling is bovendien discriminerend op verschillende vlakken. We beslisten daarom om een vernietigingsberoep in te dienen bij het Grondwettelijk Hof tegen dit artikel 31. Het systeem van de terugdraaiende teller wordt momenteel volledig aangevochten. De uitkomst van het arrest is onzeker. Het vernietigingsberoep van de VREG betreft enkel het luik nettarieven, maar er zijn andere partijen die de andere componenten viseren.

We lichtten in een Advies van 25 maart 2019 ons standpunt toe.

Maakt een digitale meter dynamische energieprijzen mogelijk?

In ons elektriciteitsnetwerk volgt de elektriciteitsproductie op ieder ogenblik nauwkeurig de vraag, dat is het basisprincipe van het netwerk. Maar dit wordt steeds moeilijker vol te houden. De capaciteit van onze klassieke productie daalt: energieproducenten sluiten oudere en onrendabele centrales en we bouwen ook de nucleaire productie geleidelijk aan af. Tegelijkertijd installeren we extra productie, meestal in de vorm van wind- en zonne-energie. Maar die laten zich leiden door het weer, en niet door de vraag naar energie. Daardoor ontstaan soms energieoverschotten en stijgt ook de kans op energietekorten, bijvoorbeeld tijdens koude, grijze en windstille winterdagen, wanneer de vraag groot is. Die veranderingen in het productiemodel kunnen we voor een deel oplossen door de logica om te keren: door in de toekomst het energieverbruik af te stemmen op het aanbod.

Gezinnen aanmoedigen om hun energieverbruik te verschuiven, kan bijvoorbeeld door hen financieel aan te moedigen (tariefsturing), en/of door hun toestellen automatisch te besturen (automatische sturing) en de gezinnen te belonen voor de hoeveelheid flexibiliteit die ze bieden.

In dit verband verwijzen we naar de Linear studie. Een voorwaarde voor dit alles is dat deze gezinnen een digitale meter hebben. Pas als er voldoende digitale meters uitgerold zijn, zal het voor leveranciers interessant worden om contracten met flexibele prijzen aan te bieden. Mogelijk zijn er bij een beperkt aantal digitale meters al opportuniteiten voor early adopters.

 

Zal ik nog mijn groenestroomcertificaten krijgen voor mijn zonnepanelen wanneer ik een digitale meter krijg?

Ja, de invoering van de digitale meter heeft geen enkele impact op het steunmechanisme van de groenestroomcertificaten . U zal de vergoeding per geproduceerde kWh verder ontvangen. Hier verandert niets aan.