Energiewetgeving

In België zijn zowel de gewesten als de federale overheid bevoegd voor energie. Om te weten wie waarvoor bevoegd is, helpen we u verder.
De decretale basis van het Vlaams energiebeleid is terug te vinden in het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het Energiedecreet).
De uitvoeringsbepalingen bij het Energiedecreet zijn terug te vinden in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (het Energiebesluit van 19 november 2010).
Conform artikel 4.2.1. van het Energiedecreet zijn we gehouden om een apart technisch reglement op te stellen voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet, het gasdistributienet en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.
Het Vlaams energiebeleid wordt in grote mate beïnvloed door het Europese energiebeleid. We geven de Europese richtlijnen en verordeningen weer die relevant zijn voor het activiteitendomein van de VREG.
Sommige energieleveranciers hebben een akkoord afgesloten waarmee ze de consument extra beschermen (extra ten opzichte van de federale wetgeving inzake handelspraktijken).
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700