Distributie- en transmissienettarieven

Door de zesde staatshervorming is de VREG vanaf 1 juli 2014 bevoegd voor de vastlegging van een tariefmethodologie en de goedkeuring van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in het Vlaams gewest.

Hierdoor wint het toezicht op de distributienetbeheerders aan coherentie. Naast de technische regulering en toezicht op de Vlaamse distributienetbeheerders (netuitbouw ter ondersteuning van Vlaams energiebeleid en openbaredienstverplichtingen) bepalen we nu ook de vergoeding voor deze diensten die aanzet tot efficiënte bedrijfsvoering (tariefregulering).

Het wettelijk kader waaruit we vertrekken voor de opmaak van de tariefmethodologie zijn de richtlijnen in het Energiedecreet. We stellen na overleg met de distributienetbeheerders een ontwerp op voor de tariefmethodologie. De tariefmethodologie omvat de regels, de rapporteringen en de berekeningen die de netbeheerders moeten volgen om te komen tot de tarieven voor de elektriciteits- en aardgasdistributie. We consulteren over ons ontwerp via een openbare raadpleging. Na verwerking van de opmerkingen op deze consultatie, nemen we onze beslissing: de definitieve tariefmethodologie. Die legt vast hoe de hoogte van het toegelaten inkomen van de netbeheerders uit hun distributienetttarieven wordt bepaald. De distributienetbeheerders dienen op basis daarvan hun tariefvoorstellen bij ons in, waarna wij die beoordelen. Na onze goedkeuring worden de definitieve tarieven gepubliceerd met de datum waarop ze van kracht worden. 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700