De digitale meter bij zonnepaneleneigenaars

De Vlaamse regering is van plan om bij alle prosumenten de huidige elektriciteitsmeter tussen 1 juli 2019 en eind 2022 te vervangen door een digitale meter . Vanaf het moment dat u een digitale meter heeft, zal u normaal gezien geen prosumententatief meer betalen, maar nettarieven op basis van uw werkelijke elektriciteitsafname van het distributienet. De energieprijzen van de leverancier en de heffingen zal u op dezelfde manier blijven betalen, op basis van uw gecompenseerde afname (= werkelijke afname – injectie).

Om de impact van de digitale meter op de energiefactuur van zonnepaneleneigenaars in te schatten, ontwikkelden we een simulator.

Veelgestelde vragen over de digitale meter bij zonnepaneleneigenaars

Ik overweeg de aankoop van een batterij. Wat kunnen batterijen betekenen in combinatie met mijn zonnepanelen?

Batterijen kunnen ervoor zorgen dat prosumenten hun eigen geproduceerde energie verbruiken op momenten dat er geen productie is. De mogelijkheden om batterijen in te zetten voor andere doeleinden zoals ondersteuning van netbeheer worden nog verder onderzocht en uitgetest.

In de pagina's rond direct verbruik van onze simulator ziet u dat er een impact is van een batterij op uw direct verbruik en op uw elektriciteitsfactuur. 

Batterijen kunnen ervoor zorgen dat de afname van het net afneemt en bij een wijziging van de tariefstructuur naar een meer capaciteitsgericht tarief er ook voor zorgen dat de pieken worden teruggedrongen. Peak shaving noemen we dat. Een accu slaat overdag opgewekte energie op om piekmomenten in het energieverbruik in de ochtend en de avond op te vangen. De duurzame energie blijft zo in de woning, wat het duurzame gedrag van bewoners stimuleert.

Momenteel zijn er geen specifieke technische vereisten, maar dit zal in 2019 veranderen. Er komt dan een nieuwe versie van de C10/11 voorschriften. Deze zullen naast decentrale productie ook batterijsystemen afdekken.

In de eerste plaats is wel het AREI van toepassing (een nieuwe batterij moet elektrisch gekeurd worden) en verder ook het aansluitreglement van de netbeheerder (Artikel 7.5) waar er een meldingsplicht staat voor batterijsystemen vanaf 3kWh sinds 1 januari 2017.

Tijdens de zomermaanden produceren mijn zonnepanelen meer dan ik verbruik, tijdens de wintermaanden heb ik een tekort aan opgewekte elektriciteit. Ben ik het overschot van de zomer kwijt als er een digitale meter wordt geplaatst?

De digitale meter draait niet terug, maar registreert de injectie en de afname afzonderlijk.

Het ontwerpdecreet digitale meters voorziet in een overgangsregeling voor installaties die geïnstalleerd worden tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat de elektriciteitsprijs en de heffingen in principe gecompenseerd worden gedurende 15 jaar vanaf de indienstname van de installatie. Het ontwerpdecreet moet wel nog door het Vlaams Parlement goedgekeurd en gestemd worden.

Een erg belangrijke nuance is dat de voormelde decretale compensatieregeling niet van toepassing is op de nettarieven. De nettarieven zullen berekend worden op basis van de werkelijk van het net afgenomen elektriciteit.

We begrijpen dat het verdwijnen van de voordelen verbonden aan het terugdraaien van de teller de uitrol van de digitale meters maatschappelijk in een negatief daglicht kan plaatsen. We zijn van oordeel dat de prosument via andere kanalen vergoed zou kunnen worden voor het gederfde financieel voordeel van de compensatieregeling verbonden aan de terugdraaiende teller. In ons advies op de conceptnota digitale meters gaven we een aantal mogelijke maatregelen die de Vlaamse regelgever kan overwegen. 

Ik heb zonnepanelen of overweeg de aankoop van zonnepanelen. Ik heb nu een tweevoudig uurtarief en overweeg over te schakelen naar een enkelvoudig tarief. Wacht ik beter op de digitale meter of schakel ik alsnog over op een enkelvoudig tarief?

U wacht beter tot bij u een digitale meter wordt geplaatst. Wij helpen u via een simulator om uw situatie zelf in te schatten: kiest u best een enkelvoudige digitale meter, of een digitale meter met dag- en nachttarief?

Ik ben zonnepaneleneigenaar en ik wil mijn terugdraaiende teller behouden. Kan dat?

De Vlaamse regering is bevoegd voor de uitrol van de digitale meters. De VREG is bevoegd voor de distributienettarieven.

U wil uw terugdraaiende teller behouden? Daar kan de VREG niet over beslissen. Het is de Vlaamse regering die beslist over de uitrol van de digitale meters: vrije keuze of verplicht, bij wie, wanneer, ... Ook over het al dan niet behouden van het compensatiemechanisme voor het energiegedeelte van de factuur kan de Vlaamse regering een beslissing nemen.

De VREG is bevoegd voor wat er na de plaatsing van de meter gebeurt met de distributienettarieven. We moeten (juridisch) én we willen prosumenten met een digitale meter en netgebruikers zonder zonnepanelen gelijk behandelen. Zij zullen allemaal bijdragen voor het gebruik van het distributienet in verhouding tot de elektriciteit die ze afnemen. Het aanrekenen van de distributienettarieven volgens de werkelijke afname van het net verloopt correcter dan op basis van het omvormervermogen, omdat er voor de berekening van het prosumententarief nog wordt uitgegaan van een raming. Dit is een belangrijk aspect. Het prosumentarief is gebaseerd op een inschatting van de afname omdat die momenteel niet gekend is doordat de teller terugdraait. Via de digitale meter zal de werkelijke afname van het net wél gekend zijn.

Met de simulator willen we inschatten wat de komst van de digitale meter zal betekenen voor uw portefeuille. Daarnaast willen we aantonen dat de prosument met een digitale meter nu wel een invloed kan uitoefenen op zijn nettarief, daar waar het prosumententarief nog uitgaat van gemiddelden en vastligt op basis van het vermogen van de omvormer. 

Waarom staat de VREG niet achter het compensatieprincipe bij prosumenten met een digitale meter?

Het behoud van het compensatieprincipe bij prosumenten met een digitale meter is juridisch problematisch voor wat de nettarieven betreft. Ook vanuit het oogpunt van de werking van en de participatie aan de energiemarkt en van het rationeel energie- en netgebruik is het niet gewenst.

De digitale meter heeft geen terugdraaiende teller. Ga ik dan als zonnepaneleneigenaar meer betalen voor mijn energie?

De digitale meter draait niet terug, maar registreert de injectie en de afname afzonderlijk.

Het ontwerpdecreet digitale meters voorziet in een overgangsregeling voor installaties die geïnstalleerd worden tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat de elektriciteitsprijs en de heffingen in principe gecompenseerd worden gedurende 15 jaar vanaf de indienstname van de installatie. Het ontwerpdecreet moet wel nog door het Vlaams Parlement goedgekeurd en gestemd worden.

Een erg belangrijke nuance is dat de compensatieregeling niet van toepassing is op de nettarieven.

Die zullen berekend worden op basis van de werkelijke hoeveelheid van het net afgenomen elektriciteit, dat is nu ook al zo bij andere klanten die geen zonnepanelen hebben. Binnen onze tariefmethodologie worden alle netgebruikers die zich in een gelijkaardige situatie bevinden gelijk behandeld (verbod op discriminatie).