Bemiddeling en geschillenbeslechting

Bemiddeling

De VREG heeft op basis van art. 3.1.4/2 van het Energiedecreet de bevoegdheid om te bemiddelen in geschillen van marktpartijen met de netbeheerder die verband houden met zijn reglementaire verplichtingen.


Geschillenbeslechting

De VREG heeft op basis van art. 3.1.4/3 van het Energiedecreet de bevoegdheid om geschillen te beslechten tussen marktpartijen en de netbeheerder die verband houden met zijn reglementaire verplichtingen.

Dergelijke beslechting is pas mogelijk nadat een bemiddelingsprocedure bij de VREG of bij de Ombudsdienst voor Energie doorlopen werd en in geval van hoogdringendheid.

Een geschil wordt beslecht door het nemen van een bindende beslissing. De VREG kan daarbij overgaan tot het uitvoeren of doen uitvoeren van alle nuttige onderzoeken en kan deskundigen aanwijzen en getuigen horen. Ook kunnen bewarende maatregelen opgelegd worden in dringende gevallen. De beslissing kan al dan niet een terugbetaling of vergoeding opleggen.

Procedure geschillenbeslechting:

Een vraag tot beslechting van een geschil wordt schriftelijk ingediend.

De VREG neemt mondeling of schriftelijk kennis van de standpunten van de betrokken partijen. De VREG stelt alleen een datum vast voor een hoorzitting als beide partijen hier expliciet om verzoeken of als de VREG zelf hiertoe beslist.

Daarna neemt de VREG de gemotiveerde bindende beslissing binnen twee maanden na ontvangst van de vraag om beslechting van het geschil. Deze periode kan met twee maanden verlengd worden als de VREG aanvullende informatie vraagt.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700