Atrias

Atrias is een gezamenlijk initiatief van Eandis, Infrax, ORES, Sibelga en TECTEO.

Atrias werd opgericht om een centraal Market System (ook wel Clearing House genoemd) op federale schaal te bouwen. Het zal vanaf 2017 functioneren als uitwisselingsplatform voor de Belgische elektriciteits- en

aardgasmarkt. Met de oprichting van Atrias moet de uitwisseling van gegevens op de Belgische energiemarkt tussen leveranciers, transportnet- en distributienetbeheerders vlotter verlopen.

Atrias is een overlegplatform voor de netbeheerders, de leveranciers en de gewestelijke regulatoren. Atrias streeft er naar om de Belgische energiemarkt voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen in het energiedomein (slimme meters, toename lokale productie,…) en antwoorden te bieden op de bijhorende uitdagingen.

Atrias werkte samen met de energieleveranciers en netbeheerders en in samenwerking met en onder toezicht van de regionale energieregulatoren een nieuw marktmodel en verbeterde marktprocessen uit.

Wie verhuist, brengt daar zijn energieleverancier van op de hoogte. Die stelt op zijn beurt de distributienetbeheerder in kennis. Het is maar één van de vele voorbeelden waarbij informatie moet worden uitgewisseld tussen de marktpartijen. De doorstroom van die informatie verloopt via een zogenaamd clearing house.

Tot op heden zijn er meerdere clearing houses actief op de Belgische energiemarkt. Dat maakt dat de verschillende marktpartijen met elk van deze clearing houses berichten moeten uitwisselen. Bovendien werkt elk clearing houses met een eigen informaticatechnologie. De gemeenschappelijke wens om naar een uniform systeem te gaan heeft geleid tot de oprichting van Atrias.

Atrias neemt als Central Market System de rol op van tussenpersoon tussen de energieleveranciers en de distributienetbeheerders enerzijds en tussen de distributienetbeheerders en transmissienetbeheerders anderzijds. De situatie in de Belgische energiemarkt is geëvolueerd van decentrale clearing houses naar één centraal clearing house (Central Market System genoemd).

De oprichting van het federaal clearing house moet bijdragen tot de versterking, verbetering en vereenvoudiging van de werking van de Belgische energiemarkt. Ondertussen is het vooral nodig om in overleg met de energieleveranciers en de regulatoren de bestaande marktprocessen te vereenvoudigen. Dat zal leiden tot een vereenvoudigd model van marktwerking, want iedereen is het er over eens dat het huidig model te complex is.

Bovendien zal het nieuwe Central Market System gelijktijdig de processen van intelligente meters en deze van de klassieke meters kunnen behandelen.

Meer informatie: www.atrias.be
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700