Stroom- en gasonderbrekingen

Hoeveel minuten zit een gezin en bedrijf in Vlaanderen gemiddeld zonder stroom? Deze cijfers worden één keer per jaar geactualiseerd.

De netbeheerders handhaafden in 2014 een goed kwaliteitsniveau op het vlak van onderbrekingen en de kwaliteit van de geleverde spanning. Globaal neemt het aantal klachten tegen de netbeheerders af. Een distributienetgebruiker op het Vlaamse LS-distributienet had in 2014 gemiddeld 22 minuten en 6 seconden geen elektriciteit als gevolg van incidenten wat 4 minuten en 30 seconden beter is dan vorig jaar. Hiervan is 5 minuten en 57 seconden veroorzaakt door storingen op het laagspanningsnet. De storingen op het MS-distributienet zorgden voor een gemiddelde onderbrekingsduur van 16 minuten en 9 seconden wat een daling is met 3 minuten en 16 seconden ten opzichte van vorig jaar. Voor 57” waren de onderbrekingen toe te schrijven aan het hoogspanningsnet van Elia. De grootste verbetering met 1’52” werd genoteerd in de categorie onderbrekingen als gevolg van defecte kabels. Sinds 2005 is er een positieve trend waarneembaar.

Bij de vergelijking met cijfers uit de buurlanden kunnen we vaststellen dat de betrouwbaarheid van de middenspanningsdistributienetten op een hoog peil gehandhaafd blijft. De grafiek uit het laatst beschikbare “Benchmarking Report on Quality of Electricity Supply 2013 ” van CEER toont aan dat de Vlaamse onderbrekingscijfers vergelijkbaar zijn met die van Nederland en Duitsland die tot de laagst vermelde behoren. Netbeheer Nederland rapporteerde voor 2013 een uitvalsduur van 6,7 minuten door storingen op de laagspanningsnetten en 15,9 minuten door storingen middenspanningsnetten, hetgeen vergelijkbaar is met de cijfers voor Vlaanderen.

De spanningskwaliteit in de Vlaamse distributienetten wordt sinds 2008 weergegeven op basis van tellingen van meldingen die de distributienetbeheerders ontvangen en door hen behandeld worden. Er zijn 1.659 meldingen van storingsverschijnselen in de spanning ontvangen en behandeld door de distributienetbeheerders door een meting ter plaatse.  Het grootste aandeel van de meldingen had betrekking op een niet correct spanningsniveau, 19% van deze meldingen bleken na meting ook terecht te zijn. De lijst van mogelijke onderwerpen waarover klachten kunnen worden geformuleerd, wordt binnen de EU gestandaardiseerd om een onderlinge vergelijking mogelijk te maken. De interpretatie van welke klachten onder welke benaming vallen moet nog verder worden afgestemd tussen de netbeheerders. In 2014 hebben de distributienetbeheerders in totaal 12.626 klachten over de dienstverlening behandeld (of gemiddeld één klacht per 263 netgebruikers). Klachten worden steeds beter geregistreerd en de toegang tot de klachtendienst wordt ook eenvoudiger en beter bekend bij de netgebruikers.

Door alle netbeheerders samen werd 11 keer een productiebeperking opgelegd waarbij gebruik gemaakt werd van de télécontrolekast. Daarbij werd 420 MWh aan windenergie, 233 MWh aan zonne-energie en 88 MWh energie uit WKK-installaties niet geproduceerd. Meestal gebeurde dit naar aanleiding van werken op het MS-net die uitgevoerd werden in overleg met de producent.

Hoeveel minuten zit een gezin en bedrijf in Vlaanderen gemiddeld zonder aardgas? Deze cijfers worden één keer per jaar  geactualiseerd.

De onbeschikbaarheid voor afnemers van toegang tot het aardgasnet blijft vooral toe te schrijven aan noodzakelijke geplande werken door de distributienetbeheerder, zoals de werken aan de gasmeter of aan de dienstleiding. Deze onbeschikbaarheid heeft geen al te grote impact op het gebruikerscomfort aangezien geplande werken op voorhand aangekondigd worden of in overleg gebeuren met de getroffen eindafnemers. De theoretisch gemiddelde onbeschikbaarheid per afnemer is in 2014 gedaald tot 5 min 14 sec, in vergelijking met 6 min 44 sec in 2013. Het aantal incidenten waarbij de gastoevoer moest afgesloten worden vertoont wel een stijgende evolutie, maar het effect daarvan op de gemiddelde onbeschikbaarheid is verwaarloosbaar.

De kwaliteit van de druk in de Vlaamse aardgasdistributienetten wordt weergegeven op basis van de meldingen die daarover door de aardgasnetbeheerders werden ontvangen en behandeld. Het geeft een subjectief beeld van de kwaliteit. Op 2.074.086 afnemers werden 1.475 terechte meldingen van drukproblemen ontvangen en behandeld door de aardgasnetbeheerders, of één melding per 1.406 netgebruikers. Dit is minder dan in 2013 met één melding per 1.142 netgebruikers.

Wat de naleving van de opgelegde termijnen in de dienstverlening betreft werden 60 klachten behandeld, tegenover 115 klachten in 2013 en 207 in 2012. De dalende tendens wat betreft klachten over de termijnen in de dienstverlening zet zich dus verder.

Wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening (uitvoering werken, klantenservice, meetactiviteit, ...) was er in 2014 voor het derde jaar op rij een daling in het aantal klachten. De kwaliteit van de door de aardgasdistributienetbeheerder uitgevoerde werken blijft wel nog altijd een aandachtspunt.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700