Overleg belanghebbenden

Doel Beleidsplatform 

Op het beleidsplatform geven we toelichting aan onze belanghebbenden bij de stand van zaken van een aantal lopende regulatoire initiatieven. We lichten bondig de belangrijkste inhoudelijke elementen of discussiepunten toe. We geven aan welke stappen we nog zullen zetten in deze dossiers en meer specifiek wanneer en op welke manier de belanghebbenden input kunnen geven bij de lopende initiatieven (via een openbare consultatie, via deelname aan een overlegvergadering, …).

De vergaderingen van het beleidsplatform in 2017 zijn gepland op:

 • Vrijdag 20 januari 2017, vanaf 11u, Auditorium (zaal 01.G.20) op de eerste verdieping van het Ferrarisgebouw Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel - Agenda: voorstelling ondernemingsplan 2017
 • Maandag 27 maart 2017, van 14u tot 17u, Auditorium (zaal 01.G.20) op de eerste verdieping van het Ferrarisgebouw Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel
 • Maandag 19 juni 2017, van 14u tot 17u, Zaal 00.G.21van het Ferrarisgebouw, Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel 
 • Maandag 18 september 2017, van 14u tot 17u, Zaal 00.G.21van het Ferrarisgebouw, Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel
 • Maandag 20 november 2017, van 14u tot 17u, Zaal 00.G.21van het Ferrarisgebouw, Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel

Beleidsplatform 27 maart 2017

De agendapunten waren:

 • Hervorming VREG

Sinds 9 februari is het statuut van en het toezicht op de VREG gewijzigd. Ook een nieuwe bestuursploeg trad ondertussen aan. We geven kort aan wat de impact is op onze werking.

 • Slimme/digitale meters

Minister Tommelein vroeg ons een actualisatie te maken van de kosten-batenanalyse (KBA) voor slimme/digitale meters op basis van de principes uit de conceptnota. Wij willen hierop ingaan en  lichten onze aanpak toe en bespreken de voornaamste werkhypotheses. We werden ook gevraagd advies te geven op de conceptnota. We geven een stand van zaken (timing en thema’s die aan bod zullen komen).

 • Studie en adviezen flexibiliteit

We geven een toelichting over de finale resultaten van de simulatiestudie “Aansluiting met Flexibele Toegang” van 3E. Daarnaast geven we een stand van zaken met betrekking tot ons advies over “Aansluiting met Flexibele Toegang” en enkele andere onderwerpen omtrent flexibiliteit.

 • Onderzoek tariefstructuur

We plannen een technische studie met een onderzoeksbureau en we lichten toe hoe we onze belanghebbenden hiervan op de hoogte willen houden.

 • Controles op factuur

In 2016 vroegen we bij 28 leveranciers op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen facturen op. We controleerden de factuurvermeldingen die de Vlaamse wetgever oplegt en we gaven feedback aan de leveranciers. We geven een overzicht van de resultaten van de controle en welke vervolgacties gepland zijn.

 • Evolutie V-test

We geven toelichting bij een aantal functionaliteiten die we in de V-test hebben ingebouwd.

Slides van de toelichting

Inschrijvingslijst

Beleidsplatform 28 november 2016

De agendapunten waren:

 • Hervorming VREG:
  • Welke impact heeft de decreetswijziging op de werking van de VREG en op de relatie met zijn belanghebbenden?
 • Studie Aansluiting met flexibele toegang
  • Voorstelling van tussentijdse resultaten studie 3E: welke regulering is aangewezen in de toekomst om decentrale productie maximaal en efficiënt in te passen in de distributienetten?
 • Consultatie tariefstructuur:
  • Wat zijn de eerste conclusies die we trekken uit de reacties van de belanghebbenden en welke acties plannen we verder?

Slides van de toelichting 

Inschrijvingslijst

Beleidsplatform 3 oktober 2016

Volgende agendapunten kwamen aan bod:

 • Evaluatie van het vorige beleidsplatform: terugblik op de belangrijkste opmerkingen over de nieuwe aanpak van het beleidsplatform.
 • Voorstel van decreet tot hervorming van de VREG: korte toelichting bij de voorziene wijzigingen, opgenomen in het decreetsvoorstel dat momenteel voorligt in het Vlaams Parlement.
 • Stand van zaken tarieven: toelichting over tariefmethodologie 2017-2020 en consultatie over nieuwe tariefstructuur
 • Stand van zaken actualisatie technische reglementen distributie elektriciteit en gas: hoe zullen de nieuwe MIG-processen in de technische reglementen worden verankerd?
 • Aansluitingen met flexibele toegang: aanpak van een studie over de modaliteiten van beperking van nettoegang voor producenten

Slides van de toelichting

Inschrijvingslijst

Beleidsplatform 23 mei 2016

Volgende lopende acties kwamen aan bod:

 • Toekomst van de distributienettarieven: nieuwe tariefmethodologie en tariefstructuur
 • Opstart overleg rond nieuwe toegangscontracten: beter kader voor de relatie tussen leveranciers en netbeheerders
 • (Vervolg)advies flexibiliteit: onder welke voorwaarden kan decentrale productie van elektriciteit worden gestuurd door de netbeheerder?
 • Herziening technische reglementen: nieuwe, duidelijkere structuur van de technische reglementen
 • Europese netwerkcodes: welke aanpassingen moeten er gebeuren in de Vlaamse energiewetgeving in uitvoering van de nieuwe, toekomstige Europese netwerkcodes?
 • Elektrische voertuigen: meldingsplicht laadpalen in aansluitingsreglement/aansluitingscontract
 • Opmaak advies rond data-uitwisseling in de elektriciteits- en aardgasmarkt: hoe ver moeten we gaan in de regulering van data-uitwisseling in de energiemarkt in het belang van de klant?
 • Noodleveranciersregeling: hoe komen we tot een betere regeling om de continuïteit van de levering te garanderen?
 • Marktrapport en Certificatenmarktrapport: belangrijkste conclusies uit de meest recente rapporten
 • Toekomst van de Groencheck: op welke manier willen we meer informatie geven over de oorsprong van de geleverde elektriciteit?

Slides van de toelichting

Inschrijvingslijst

We hielden na afloop van deze vergadering een evaluatie van de nieuwe aanpak.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700