Markt certificaten en garanties van oorsprong

De Vlaamse regering ondersteunt de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen via het systeem van de groenestroomcertificaten (GSC).
De Vlaamse regering ondersteunt primaire energiebesparing door de aanwending van kwalitatieve warmte-krachtinstallaties (WKK-installatie) voor de productie van elektriciteit en warmte via het systeem van de warmte-krachtcertificaten (WKC).
Een garantie van oorsprong (GO) is een bewijsstuk waarmee men de afkomst van de geproduceerde elektriciteit kan bewijzen. Er bestaan groene GOs (of HEB-GOs) die uitgereikt worden voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast bestaan er ook GOs voor elektriciteit geproduceerd door een kwalitatieve WKK-installatie (of WKK-GOs).
Globaal beeld voor Vlaanderen van het aantal uitgereikte groenestroom- en WKK-certificaten en de handel in groenestroom- en WKK-certificaten. Deze cijfers worden elke maand geactualiseerd.
Wanneer twee partijen een akkoord sluiten voor de verkoop/aankoop van steuncertificaten en garanties van oorsprong wordt de transactieprijs bilateraal vastgelegd door beide partijen
De netbeheerder is verplicht groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten aan te kopen van elke installatie die op zijn net is aangesloten en dit gedurende een wettelijk vastgelegde termijn. Deze aankoopverplichting heet ‘minimumsteun’.
Om te voldoen aan de quotumverplichting kopen toegangshouders tot een afnamepunt op een elektriciteitsdistributienet, een gesloten distributienet elektriciteit, het plaatselijk vervoernet elektriciteit of het transmissienet steuncertificaten bij partijen die deze willen verkopen. Voor de meeste afnamepunten is de elektriciteitsleverancier op het afnamepunt ook de toegangshouder. We houden een lijst van potentiele kopers en verkopers van groenestroom- en warmte-krachtcertificaten bij.
Om ook groene stroom die buiten Vlaanderen is opgewekt gecertifieerd te kunnen verkopen in Vlaanderen, wordt gebruik gemaakt van het European Energy Certificate System. Meer informatie via www.aib-net.org
In de certificatendatabank kunnen producenten van groene stroom, WKK-producenten, traders, elektriciteitsleveranciers, toegangshouders en andere partijen transacties van steuncertificaten en garanties van oorsprong registreren. Ook de aanmaak van nieuwe steuncertificaten en garanties van oorsprong voor producenten gebeurt in de handelsdatabank. Het is echter geen beursplatform voor transacties van certificaten of garanties van oorsprong, de handel gebeurt op de bilaterale markt.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700