Internationale handel

Om ook groene stroom die buiten Vlaanderen is opgewekt gecertifieerd te kunnen verkopen in Vlaanderen kan gebruik gemaakt worden van het European Energy Certificate System (EECS). Meer informatie: www.aib-net.org.

De VREG verbindt zich als lid van de Association of Issuing Bodies (AIB) om de basisregels van deze organisatie, de EECS rules, toe te passen. Gebruikers van de VREG-handelsdatabank hebben gratis toegang tot het EECS-systeem van de AIB.

Uitwerking van hoe het Vlaamse GO systeem is aangesloten op EECS vindt u in het Vlaamse Domain Protocol (als bijlage 2 bij besl-2011-7).

Een certificaat dat binnen het EECS-systeem circuleert kan 2 mogelijke merktekens dragen met betrekking tot het energieproduct waarover het informatie bevat:

  1. Garantie van oorsprong conform de definitie van Europese Richtlijn 2009-28
  2. Independent Certification Scheme (ICS)

De EECS-rules leggen op dat alle types EECS-certificaten die doorheen het systeem van de AIB circuleren, ook moeten kunnen worden doorgegeven via de handelsdatabank van elk lid van de AIB. Daarom kunnen ook certificaten met een ICS-label (zie verder) door gebruikers van de VREG-handelsdatabank ontvangen worden en verzonden worden naar een certificatendatabank buiten de VREG.

In Vlaanderen is het wettelijk verplicht om levering van groene stroom te bewijzen door middel van de voorlegging van ‘garanties van oorsprong’ bij de VREG. Een certificaat dat enkel een ICS-label draagt en geen garantie van oorsprong, kan niet gebruikt worden voor deze staving. Het kan bijgevolg enkel in de VREG handelsdatabank aanwezig zijn op doorreis naar een certificatendatabank buiten Vlaanderen.

Wie internationaal certificaten wil verhandelen, neemt buiten de handelsdatabank contact op met zijn handelspartner. Marktinformatie vanuit de AIB.

Independent Certification Scheme (ICS)

Een ICS is een erkenning die als merkteken (label) aangebracht kan worden op garanties van oorsprong in internationale transacties. Een Independent Certification Scheme geeft meer detail over de opgewekte stroom waarmee het certificaat gerelateerd is. Het wijst erop dat een betrouwbaar internationaal systeem toeziet op de waarborgen van het betreffende label. Voorbeelden van ICS zijn het systeem van RECS, NatureMade, Bonsucro, Greenergy, …

Zowel een garantie van oorsprong (GO) als een ICS hebben stroometikettering tot doel. Ze geven beide meer detailinformatie over het type geleverde elektriciteit. Op het moment dat in de handelsdatabank één van beide functies (GO of ICS) zijn waarde verliest, verliest ook de andere zijn waarde, om dubbeltelling van dezelfde hoeveelheid gecertifieerde stroom te vermijden. De geldigheidsduur van een ICS is dus gelijk aan die van een GO.

 

Praktische tips bij import en export van garanties van oorsprong voor groene stroom

Basisprocedure

De AIB voorziet in een handige gestandaardiseerde manier om garanties van oorsprong internationaal en intergewestelijk uit te wisselen. Daarvoor werd de European Energy Certificate Standard ontwikkeld. De AIB procedure noemen we dan ook de ‘EECS Rules’. De modaliteiten van het Vlaamse systeem voor internationale uitwisseling van garanties van oorsprong zijn uitgewerkt in het Vlaamse Domein Protocol.

Door de verschillende betrokken organisaties zijn er een aantal stappen in het transactieproces. Een export wordt geïnitieerd door de verzendende rekeninghouder in de verzendende certificatendatabank. De transactie is echter pas definitief als de ontvangende databank een bericht heeft teruggestuurd dat de import goed ontvangen is. Ingeval er iets misloopt, stuurt de databank van de bestemmeling een bericht dat de certificaten werden geweigerd en komen ze terug beschikbaar op de rekening van de afzender. Voor een handelspartij is Vlaanderen dit opgevolgd worden via de transactiestatus in de Vlaamse certificatendatabank waarin hij toegang heeft tot de gegevens van zijn certificatenrekening.

Enkele aandachtspunten:

Sluit een verkoopcontract buiten de certificatendatabank. Een technische overdracht van certificaten is het gevolg van een eerder gemaakte commerciële afspraak.
Maak afspraken over de minimumgeldigheidsduur van de over te dragen garanties van oorsprong (GOs). Zorg ervoor dat de GOs een voldoende lange geldigheidsduur hebben om eventuele technische storingen te overbruggen. Als de GOs hun vervaldatum naderen, volg dan de status van de transactie nauwgezet op.
Contacteer de uitgevende instantie (“issuing body”) van de verzendende databank wanneer een openstaande export of importtransactie langer dan een dag onbeantwoord blijft. Vermeld hierbij het internationale transactienummer van de import of export (die u per mail ontving na initiatie van de transactie).
Rekeningnummer: een internationale transactie baseert zich op de rekeningnummers van de verzender en de ontvanger.

Import: geef het rekeningnummer van uw account in de VREG certificatendatabank aan uw handelspartner die van buiten Vlaanderen GOs op uw rekening zal storten. Als uw rekeningnummer nog niet bestaat, vraag er tijdig een aan bij de VREG. Een Vlaams rekeningnummer van een rekening waarop GO-import en export mogelijks is, begint met 29X.
Export: zorg altijd dat je het rekeningnummer in de niet-Vlaamse certificatendatabank kent van de partij waaraan je garanties van oorsprong wil verkopen. Als dit rekeningnummer nog niet is toegevoegd in de certificatendatabank is er om veiligheidsredenen immers geen export mogelijk. U merkt dit wanneer u de export aanmaakt en een ontvanger selecteert uit de lijst met gekende ontvangers. Stuur ons een mail (go@vreg.be) met de vraag om dit alsnog toe te voegen.

Landspecifieke aandachtspunten:

  • Spanje:

Hou er rekening mee dat GOs eerst door de betreffende directeur van de Spaanse regulator moeten worden geaccepteerd alvorens een import of export werkelijk kan starten. Dit kan enige tijd kosten. Informeer u bij uw Spaanse handelspartner over de procedure.

Enkel Spaanse elektriciteitsleveranciers kunnen vanuit het buitenland GOs importeren in Spanje. Enkel Spaanse elektriciteitsproducenten kunnen GOs exporteren uit Spanje, ze kunnen bovendien enkel GOs uit eigen productie exporteren.

  • Zwitserland:

In lijn met de Vlaamse wetgeving kunnen enkel garanties van oorsprong worden aanvaard uit landen van de Europese Economische Ruimte. Hoewel Zwitserland lid is van de AIB en de Zwitserse GOs aan de EECS Rules voldoen, kunnen we deze daarom niet toelaten voor import in Vlaanderen.

Import en export van WKK GOs

Technisch is de VREG certificatendatabank niet klaar om WKK GOs elektronisch te importeren of exporteren. Door het ‘Ex Domain Cancellation Agreement' kan er op een alternatieve manier gezorgd worden voor import of export van WKK GOs.  Vraag de modaliteiten aan per mail (go@vreg.be). 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700