Heffingen

Op de energiefactuur staan ook een aantal heffingen die worden bepaald door de federale en de Vlaamse overheid. Het bedrag wordt door uw energieleverancier gefactureerd. Hij stort deze door aan de overheid.

  • Energiebijdrage
  • Federale bijdrage
  • Bijdrage energiefonds

Energiebijdrage en Federale bijdrage (federale overheid)

Meer informatie over deze heffingen vindt u op www.creg.be onder de rubrieken

Bijdrage energiefonds (Vlaamse overheid)

Sinds 1 januari 2015 wordt er in het Vlaams Gewest een nieuwe heffing op elektriciteit aangerekend aan (afname)klanten op het distributienet, het plaatselijk vervoernet van elektriciteit en gesloten distributienetten.

Deze ‘Bijdrage Energiefonds’ werd ingevoerd bij decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 (B.S. 30-12-2014, art. 97-100) en heeft de wijziging van TITEL XIV van het Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gevolg.

De heffing zal door de toegangshouder (meestal de elektriciteitsleverancier) worden aangerekend op uw afrekenings- en slotfacturen en wordt doorgestort aan het Energiefonds. De heffing is bedoeld voor de algemene financiering van de uitvoering van het energiebeleid van de Vlaamse regering (financiering van de VREG, de openbaredienstverplichtingen inzake energie, het sociaal energiebeleid, het beleid inzake het rationeel energiegebruik, warmte-krachtkoppeling en hernieuwbare energiebronnen) en de energiegerelateerde kosten van de Vlaamse overheid (zie art. 3.2.1. § 3 Energiedecreet).Het bedrag van deze heffing bedroeg 0,15 euro per maand en per afnamepunt voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2015.

Het bedrag steeg vanaf 1 juli 2015 van 0,15 euro per maand (1,80 EUR op jaarbasis) naar 0,34 euro per maand (4,08 EUR op jaarbasis) en dit tot en met 31 december 2015.

Voor de maanden januari en februari 2016 zal deze 0,25 euro/maand bedragen.

Krachtens decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (B.S. 29-12-2015, art. 128 tot en met 134) wordt de heffing vanaf 1 maart 2016 grondig hervormd en verruimd. De heffing wordt een jaarlijkse heffing, daar waar het voorheen om een maandelijkse heffing ging.

Voor de bedragen vanaf die datum, zie www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-en-verwarming/energieheffing-energiefonds-verhoogd-vanaf-maart-2016

Voor meer informatie, ook over de vernietiging van de heffing door het Grondwettelijk Hof, zie http://belastingen.vlaanderen.be/energieheffing.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Contacteer uw leverancier. U vindt de contactgegevens op uw facturen.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700