Garanties van oorsprong

Wat is een garantie van oorsprong?

Een garantie van oorsprong (GO) is een bewijsstuk waarmee men de afkomst van de geproduceerde elektriciteit kan bewijzen. Er bestaan groene GOs (of HEB-GOs) die uitgereikt worden voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast bestaan er ook GOs voor elektriciteit geproduceerd door een kwalitatieve WKK-installatie (of WKK-GOs).

Waarvoor dienen HEB-GOs?

Elektriciteitsleveranciers kunnen via garanties van oorsprong aan hun klanten bewijzen dat (een deel van) hun elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. De GOs hangen niet vast aan de stroom zelf en kunnen vrij verkocht worden. Als een elektriciteitsleverancier stroom verkoopt en daarbij GOs gebruikt om aan te tonen dat deze van hernieuwbare energiebronnen afkomstig is, levert hij groene elektriciteit. Eens de GOs van een groene productie-installatie zijn verkocht wordt de geproduceerde elektriciteit van deze productie-installatie niet meer beschouwd als afkomstig uit een hernieuwbare energiebron. Een GO kan maar één keer gebruikt worden.

Waarvoor dienen WKK-GOs?

Elektriciteitsleveranciers kunnen via garanties van oorsprong aan hun klanten bewijzen dat (een deel van) hun elektriciteit afkomstig is van een WKK. De GOs hangen niet vast aan de stroom zelf en kunnen vrij verkocht worden. Doordat er nog maar weinig vraag is naar WKK-GOs is de markt ervoor nog niet erg ontwikkeld. Als een leverancier elektriciteit verkoopt en daarbij GOs gebruikt om aan te tonen dat deze uit kwalitatieve WKK afkomstig is, bewijst hij dat de stroom opgewekt is door een kwalitatieve WKK. Eens de GOs van een warmte-krachtinstallatie zijn verkocht wordt de geproduceerde elektriciteit van deze productie-installatie niet meer beschouwd als afkomstig uit kwalitatieve WKK. Een GO kan maar één keer gebruikt worden.

Wanneer wordt een HEB-GO uitgereikt?

Voor elke 1.000 kWh elektriciteit die een groenestroominstallatie netto produceert, wordt 1 HEB-GO uitgereikt.

Wanneer wordt een WKK-GO uitgereikt?

Voor elke 1.000 kWh elektriciteit die een WKK netto produceert, wordt 1 WKK-GO uitgereikt.

Krijgen alle groenestroom- en WKK-installaties bruikbare GOs?

Nee. Als de elektriciteit die u op het elektriciteitsnet injecteert niet gemeten wordt kunnen er geen ‘bruikbare’ GOs uitgereikt worden.

Dit is meestal het geval bij groenestroom- en WKK-installaties met een elektrisch vermogen lager dan 10 kVA. Deze installaties zijn niet verplicht een aparte meting van de elektriciteitsinjectie in het net uit te voeren omdat ze voor de injectie gebruik maken van de compenserende of terugdraaiende teller. Dit is bepaald in het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit. Een compenserende teller houdt in dat de teller terugdraait bij netto-injectie, waardoor de meterstand daalt. Hierdoor is het onmogelijk te bepalen hoeveel elektriciteit precies in het net werd geïnjecteerd over een bepaalde periode. Deze installaties ontvangen geen GOs die verhandeld kunnen worden. De stroom waarvoor deze GOs staan, zijn al verbruikt bij de producent zelf.

Productie-installaties met een elektrisch vermogen hoger dan 10 kVA krijgen enkel bruikbare GOs voor de elektriciteit die op het net wordt geïnjecteerd en die gemeten wordt. Voor de elektriciteit die ter plaatse wordt verbruikt en dus niet op het net wordt geïnjecteerd worden GOs uitgereikt met de vermelding ‘ter plaatse verbruikt’. Deze GOs kunnen niet meer verhandeld worden.

Levering van groene stroom

Wat is groene stroom?

Groene stroom is elektriciteit die is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen in de Europese Economische Ruimte waarvoor garanties van oorsprong zijn voorgelegd.

Hernieuwbare energiebronnen zijn waterkracht, windenergie, zonne-energie, aardwarmte, getijdenenergie, biomassa, biogas en vloeibare biobrandstoffen.

De groene stroom die in Vlaanderen wordt geleverd is niet noodzakelijk geproduceerd in Vlaanderen.

Het systeem van garanties van oorsprong voorziet immers de mogelijkheid dat stroom die in een ander land van de Europese Economische Ruimte wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen toch in Vlaanderen wordt geleverd. De stroom die in het buitenland werd geproduceerd en waarvoor de  buitenlandse garanties van oorsprong bij ons worden ingeleverd, mag in het buitenland niet meer verkocht worden als groene stroom. De betrouwbaarheid van dit systeem is gegarandeerd (meer info via Association of Issuing Bodies www.aib-net.org en www.reliable-disclosure.org).

Procedure voor leveranciers 

Een elektriciteitsleverancier mag enkel elektriciteit verkopen als groene stroom als hij daarvoor een overeenkomstig aantal garanties van oorsprong voorlegt. De procedure hiervoor wordt uiteengezet in BESL-2011-7.

Controle voor afnemers

In de GroenCheck kan een afnemer van groene stroom controleren in welke mate zijn leverancier garanties van oorsprong voorlegde voor het verbruik op zijn individuele afnamepunt.

Geldigheidsduur garanties van oorsprong

Sinds 1 december 2011 verliezen alle garanties van oorsprong in de handelsdatabank die meer dan 12 maanden oud zijn en niet zijn voorgelegd als garantie van oorsprong hun waarde en zijn ze bijgevolg voor geen enkel doel nog bruikbaar.
 

Uitzondering: in geval garanties van oorsprong door een oorzaak die niet bij de certificaatgerechtigde ligt, later dan zes maanden na het einde van de productieperiode worden uitgereikt, mogen deze gebruikt worden als garantie van oorsprong tot zes maanden na de toekenning ervan.

 

Let op! Garanties van oorsprong kunnen een andere productieperiode hebben dan 1 maand. Er zijn bijvoorbeeld buitenlandse garanties van oorsprong met een productieperiode van 1 dag. Deze vervallen exact 12 maanden na deze datum van productie, ongeacht of deze dag in het begin van, midden in of op het einde van een maand ligt.

 

De geldigheidsduur van garanties van oorsprong die zijn voorgelegd in de handelsdatabank, via transactietype ‘Voorlegging garanties van oorsprong’ is onderhevig aan volgende principes:

Een voorgelegd GO behoudt zijn geldigheid voor gebruik in een leveringsmaand tot en met 12 maanden na de maand van productie van de betreffende GO.

Bijvoorbeeld: een voorgelegd GO van productiemaand 2014-03 blijft zijn geldigheid behouden voor de groenstaving tot en met leveringsmaand 2015-03. Als de leveringsmaand 2015-03 langer zou openstaan dan verwacht, behoudt deze GO alsnog zijn waarde. Mocht in 2015-03 voldoende GOs zijn voorgelegd en het GO van 2014-03 als overschot worden overgedragen naar leveringsmaand 2015-04, verliest het zijn geldigheid.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700