Bestuursorganen

De VREG wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur, bijgestaan door een directieteam.

Het bestuur van de VREG wordt geregeld in de artikelen 3.1.5 e.v. van het Energiedecreet.

Raad van bestuur

Samenstelling

De VREG wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit zeven leden. Zij kiezen onder hun leden een voorzitter.

De leden van de raad van bestuur worden door het Vlaams Parlement aangesteld voor een vaste termijn van vijf jaar, die eenmaal kan worden verlengd. 

Op 9 februari 2017 duidde het Vlaams Parlement de volgende leden aan als bestuurder:

  • Ellen Valkenborgs
  • Els Brouwers (hernieuwing mandaat)
  • Hans Vanhoof
  • Nathalie Heremans
  • Piet Vanden Abeele (hernieuwing mandaat)
  • Ronnie Belmans
  • Sara Van Dyck (hernieuwing mandaat)

Ronnie Belmans werd op 23 februari 2017 door de leden van de Raad van Bestuur verkozen tot voorzitter van de VREG.

Sara Van Dyck en Nathalie Heremans namen inmiddels ontslag. Ter vervanging wees het Vlaams Parlement respectievelijk Saskia Opdebeeck (op de zitting van 28 juni 2017) en Tom Vanden Borre (op de zitting van 18 oktober 2017) aan als nieuwe bestuurders.

Bevoegdheden

De raad van bestuur beschikt over de volheid van bestuursbevoegdheid en beslist in principe over alle aangelegenheden waarvoor de VREG krachtens dit decreet bevoegd is.

De raad van bestuur kan een aantal van zijn bevoegdheden evenwel delegeren aan de algemeen directeur van de VREG via zijn huishoudelijk reglement. 

Het Energiedecreet voorziet dat de Raad van Bestuur een aantal van zijn bevoegdheden niet kan delegeren aan de algemeen directeur:

1° het goedkeuren van het ontwerp van begroting en van de rekeningen

2° het vaststellen en goedkeuren van een jaarrapport over de uitvoering van het ondernemingsplan

3° het beslissen over de deelname van de VREG aan de oprichting van of de deelname in andere publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen, het bestuur of de leiding en de financiering van die rechtspersonen

4° het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten en het tot stand brengen van duurzame samenwerkingsverbanden met andere regulatoren en instanties die werkzaam zijn binnen de Vlaamse, Waalse, Brussels Hoofdstedelijke, Belgische en Europese elektriciteits- en aardgasmarkt

5° het vaststellen en bepalen van de tariefmethodologie overeenkomstig de bepaling zoals opgenomen in afdeling XII van het Energiedecreet;

6° het vaststellen en bepalen van de tariefstructuur

7° het goedkeuren van de technische reglementen

Werking

De werking van de Raad van Bestuur en de taakverdeling tussen de Raad van Bestuur en de algemeen directeur is geregeld in het Huishoudelijk Reglement van 17 maart 2017 (B.S. 22 mei 2017). 

Als bijlage bij dit huishoudelijk reglement gaat een Deontologische code. Deze code bevat de interne afspraken rond deugdelijk bestuur en deontologie. 

Onafhankelijkheidsvereisten

De bestuurders moeten voldoen aan decretaal opgelegde onafhankelijkheidsvereisten. Zo is het mandaat van bestuurder onverenigbaar met:

1° iedere functie of activiteit, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een neteigenaar, een netbeheerder, een producent die geen zelfopwekker is, een aardgasinvoerder, de beheerder van het transmissienet, de beheerder van het vervoersnet, een werkmaatschappij, een leverancier, een bevrachter of een evenwichtsverantwoordelijke

2° het bezit van aandelen, of andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren, uitgegeven door een neteigenaar of marktpartij, of het bezit van financiële instrumenten die het mogelijk maken om dergelijke aandelen of waardepapieren te verwerven of over te dragen, of die aanleiding geven tot een betaling in contanten die hoofdzakelijk afhankelijk is van de evolutie van de waarde van dergelijke aandelen of waardepapieren

3° het lidmaatschap van de wetgevende kamers, het Europees Parlement en de gemeenschaps- en gewestraden

4° de functie of het ambt van minister, staatssecretaris, het lidmaatschap van een gewest- of gemeenschapsregering, het lidmaatschap van het kabinet van een lid van de Federale Regering of van een gemeenschaps- of gewestregering, het lidmaatschap van de bestendige deputatie van de provincieraden en het lidmaatschap van het college van burgemeester en schepenen van een gemeente

5° een functie in de VREG, de gedelegeerd bestuurder uitgezonderd

6° een functie in een departement of een ander agentschap van de federale of gewestelijke overheid

De leden van de raad van bestuur worden aangesteld voor een vaste termijn van vijf jaar, die eenmaal kan worden verlengd. Zij kunnen tijdens hun mandaat alleen worden ontslagen op eigen verzoek, bij niet-naleving van de hogervermelde onafhankelijkheidsvereisten, vermeld in artikel 3.1.7 van het Energiedecreet of ten gevolge van een strafrechtelijke veroordeling.

Vergoeding

De leden van de Raad van Bestuur worden vergoed overeenkomstig categorie I van het besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vergoeding van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen. 

Algemeen directeur 

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat op gemotiveerde wijze een algemeen directeur.

Overeenkomstig artikel 3.1.10 van het Energiedecreet is de algemeen directeur belast met het dagelijks bestuur. Hij/zij treedt rechtsgeldig op in naam en voor rekening van de VREG en is belast met de leiding van het personeel. Het Huishoudelijk Reglement legt de taken van het dagelijks bestuur vast.

De algemeen directeur wordt benoemd omwille van zijn deskundigheid, inzonderheid voor wat betreft het management. 

De algemeen directeur wordt benoemd voor een termijn van zes jaar, die eenmalig hernieuwbaar is na een positieve evaluatie door de Raad van Bestuur.

De bezoldiging en de rechtspositieregeling van de algemeen directeur wordt bepaald door de Raad van Bestuur. 

De algemeen directeur moet voldoen aan de onverenigbaarheden vermeld in artikel 3.1.12/1 van het Energiedecreet

Op 19 juni 2015 heeft de Vlaamse Regering Thierry Van Craenenbroeck aangesteld als gedelegeerd bestuurder ad interim. Daarnaast blijft hij ook zijn functie van directeur netbeheer verder uitoefenen. Vanaf 9 februari 2017 heeft hij de titel “waarnemend algemeen directeur”  (conform artikel 31 van het decreet van 25 november 2016 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de oprichting en de organisatie van de regulator betreft). 

Directieteam

De algemeen directeur stelt een directieteam samen, waarbij deze directeurs worden gekozen omwille van hun deskundigheid, inzonderheid wat betreft de directies die zij leiden.

Het huidige directieteam bestaat uit:

  • Thierry Van Craenenbroeck, directeur netbeheer
  • Dirk Van Evercooren, directeur marktwerking
  • Sarah Van Kerckhoven, directeur organisatie en beleid

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonnummer 1700.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700